Legislación

Es planteja en aquest recurs la possibilitat de rectificar la descripció d'una finca, substituint en la fita oest la paraula "cova" per la seva plural "coves", en virtut d'instància privada subscrita pels hereus dels titulars registrals de la meitat indivisa de la finca, els qui al·leguen l'existència d'un error material tant en la primera inscripció, com en les posteriors "per arrossegament de l'anterior".

Resolución de 25 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Baza, por la que se deniega la rectificación de la descripción de una finca mediante instancia.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Per l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs la societat titular d'una finca registral consistent en un edifici integrat per cinc habitatges i un local comercial (amb una superfície de terreny de 145,25 metres quadrats i construïda de 114,31 metres, segons consta en el Registre), formalitza la rectificació de la descripció i superfície de la finca, un canvi d'ús del local per a destinar-lo a habitatge i la constitució d'aquell en règim de propietat horitzontal.

Resolució de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Madrid núm. 16 a inscriure una escriptura de canvi d'ús de local comercial a habitatge i constitució de règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Per l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs la societat titular registral d'un local comercial de 297,55 metres quadrats en un edifici en règim de propietat horitzontal (compost originàriament per dos locals en planta baixa i dotze habitatges en tres plantes altes, quatre habitatges per planta, tal com consta en la declaració d'obra nova inscrita), divideix aquest local comercial per a formar set finques que es transformen en habitatges.

Resolució de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Getafe núm. 2 a inscriure una escriptura de divisió material i transformació de local comercial en habitatges.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència i s'atorguen les operacions d'acceptació i adjudicació de l'herència causada per la defunció de donya M. C. G. Mor el dia 8 de febrer de 2017, en estat de vídua i deixant tres fills.

Resolució de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Dos Hermanas núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Resolució de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles III de Palma, per la qual denega la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials.

Sol·licitada la inscripció d'acords adoptats per junta general d'una societat de responsabilitat limitada de dissolució i liquidació són objecte de qualificació negativa. La registradora Mercantil atribueix tres defectes a la convocatòria que, al seu judici, la invaliden. A més, considera la registradora que d'entendre's vàlidament realitzada la convocatòria, concorren altres dos motius que impedeixen la inscripció dels acords adoptats.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

El registrador, després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, suspèn la inscripció de la georeferenciació cadastral d'una finca, constant oposició expressa de l'ajuntament de Múrcia, per invasió de domini públic.

Resolució de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 6, per la qual se suspèn la inscripció de la georeferenciació cadastral i augment de superfície d'una finca, per invasió del domini públic.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, constant oposició de diversos titulars cadastrals, la registradora suspèn la inscripció de la georeferenciació pretesa pel promotor per a la seva finca 7.651, conforme a la qual la finca augmentaria la seva superfície inscrita des de 188 metres quadrats fins a 271,61 metres quadrats, per suposada invasió de la finca registral 7.647.

Resolució de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Órgiva-Ugíjar, per la qual després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, constant oposició de diversos titulars de finques registrals, suspèn la inscripció de la georeferenciació pretesa pel promotor.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Resolució de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Montefrío, per la qual se suspèn la inscripció de la rectificació de la descripció d'una finca i de la georeferenciació.

En el present cas, mitjançant instància privada, el titular registral de la finca 3.340 del terme municipal de Íllora sol·licita la rectificació de la descripció i la inscripció de la georeferenciació alternativa que es correspon amb la identitat de la seva finca, sol·licitant la tramitació d'un expedient de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària, per imprecisions de la cartografia cadastral.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Pàgines