Legislación

En l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs, atorgada el dia 3 d'agost de 2021, es formalitza la venda d'un immoble, ja adjudicat als hereus de determinada persona segons consta en el Registre de la Propietat mitjançant una altra escriptura d'herència (atorgada el dia 14 de novembre de 2019) que es regeix per la Llei alemanya.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Manacor núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Ha de decidir-se en el present expedienti si és o no inscriptible l'adjudicació d'una finca mitjançant un conveni regulador, aprovat per sentència ferma en actuacions de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Las Palmas de Gran Canaria número 1 a inscriure determinada adjudicació d'immoble mitjançant Conveni regulador aprovat en un procediment judicial de guarda i custòdia de fills menors no matrimonials.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

-

Fecha: 
dilluns, 22 abril, 2024

Pàgines