Legislación

S'assenyala la determinació o declaració de la validesa o nul·litat d'un títol no presentat a inscripció o la declaració d'invalidesa d'un altre títol no presentat i referit a una altra persona, o la valoració de la conducta de les parts ni l'atribució de conseqüències jurídiques a aquesta valoració.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual se suspèn la inscripció de determinats actes socials.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Per virtut de testimoniatge de decret d'adjudicació de data 28 de setembre de 2023, i posterior manament de cancel·lació de càrregues de data 29 de setembre de 2023, es recull l'adjudicació d'una finca, en procediment executiu, i s'ordena la cancel·lació de l'anotació d'embargament que s'executa, així com la de les càrregues posteriors a aquesta.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Barcelona núm. 11, per la qual es denega la cancel·lació de les càrregues posteriors a una adjudicació per estar cancel·lada per caducitat l'anotació preventiva en la qual se sustenta l'adjudicació.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

En el present cas, mitjançant instància privada, els titulars registrals de la finca 6.018 del terme municipal de Menes sol·liciten la rectificació de la descripció i la inscripció de la georeferenciació cadastral de la parcel·la 77 del polígon 28, amb referència cadastral 21017A028000770000XY, que es correspon amb la identitat de la seva finca, sol·licitant la tramitació d'un expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat accidental de Valverde del Camí, per la qual se suspèn la tramitació d'un expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, la inscripció de la rectificació de la descripció de la finca i de la seva georeferenciació.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

La present Resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Talavera de la Reina núm. 3, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'elevació a públic d'un contracte privat d'arrendament d'habitatge.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de San Martín de Valdeiglesias, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'un contracte d'arrendament.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'elevació a públic d'un contracte privat d'arrendament d'habitatge.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de San Martín de Valdeiglesias, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'un contracte d'arrendament.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Es planteja en el present expedienti si existeixen dubtes fundats o no respecte a que la finca que es pretén inmatricular estigui prèviament inscrita, havent-se d'analitzar en aquest supòsit si els dubtes exposats per la registradora es troben o no prou fundades.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la suspensió de la immatriculació d'una finca acordada per la registradora de la propietat de Sevilla núm. 7.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

El present recurs té per objecte la denegació per part del registrador de les al·legacions efectuades per un confrontant una vegada notificat de la rectificació de superfície practicada sobre la finca de la seva contigüitat, a l'empara de l'article 201.3 de la Llei Hipotecària.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Tamarite de Llitera, per la qual es deneguen les al·legacions presentades per un confrontant després de la notificació prevista en l'article 201.3 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

En el presente expediente se plantea la procedencia de inscribir la modificación de descripción de una finca registral integrada en un edificio que no ha formalizado propiedad horizontal y que consta de piso subterráneo, piso llano, tres pisos altos y buhardilla

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Markina-Xemein a inscriure una escriptura de declaració d'obra antiga d'habilitació de golfa com a habitatge.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Pàgines