Legislación

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'elevació a públic d'un contracte privat d'arrendament d'habitatge.

Resolució de 10 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de San Martín de Valdeiglesias, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'un contracte d'arrendament.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Es planteja en el present expedienti si existeixen dubtes fundats o no respecte a que la finca que es pretén inmatricular estigui prèviament inscrita, havent-se d'analitzar en aquest supòsit si els dubtes exposats per la registradora es troben o no prou fundades.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la suspensió de la immatriculació d'una finca acordada per la registradora de la propietat de Sevilla núm. 7.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

El present recurs té per objecte la denegació per part del registrador de les al·legacions efectuades per un confrontant una vegada notificat de la rectificació de superfície practicada sobre la finca de la seva contigüitat, a l'empara de l'article 201.3 de la Llei Hipotecària.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Tamarite de Llitera, per la qual es deneguen les al·legacions presentades per un confrontant després de la notificació prevista en l'article 201.3 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

En el presente expediente se plantea la procedencia de inscribir la modificación de descripción de una finca registral integrada en un edificio que no ha formalizado propiedad horizontal y que consta de piso subterráneo, piso llano, tres pisos altos y buhardilla

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Markina-Xemein a inscriure una escriptura de declaració d'obra antiga d'habilitació de golfa com a habitatge.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

En l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs, atorgada el dia 3 d'agost de 2021, es formalitza la venda d'un immoble, ja adjudicat als hereus de determinada persona segons consta en el Registre de la Propietat mitjançant una altra escriptura d'herència (atorgada el dia 14 de novembre de 2019) que es regeix per la Llei alemanya.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Manacor núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Ha de decidir-se en el present expedienti si és o no inscriptible l'adjudicació d'una finca mitjançant un conveni regulador, aprovat per sentència ferma en actuacions de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials.

Resolució de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Las Palmas de Gran Canaria número 1 a inscriure determinada adjudicació d'immoble mitjançant Conveni regulador aprovat en un procediment judicial de guarda i custòdia de fills menors no matrimonials.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Pàgines