Legislación

La finca objecte de la donació no consta inscrita en el Registre de la Propietat, sense que s'hagin emprat cap dels mitjans inmatriculadores continguts en la Llei Hipotecària per a l'ingrés de la finca al Registre mitjançant una inscripció de domini a favor del inmatriculante

Resolució de 2 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Clots, per la qual se suspèn la immatriculació d'una finca, pretesa mitjançant una escriptura de compravenda amb preu ajornat i una altra escriptura de carta de pagament d'aquest preu ajornat.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

En el present expedient es discuteix si és inscriptible un projecte de reparcel·lació formalitzat en escriptura pública per part de la junta de compensació quan no s'acredita la seva aprovació expressa per part de l'Ajuntament.

Resolució de 4 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Armilla, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de cancel·lació d'afeccions.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Es debat en el present recurs si pot cancel·lar-se per instància privada un dret de reversió en què concorren els fets rellevants i circumstàncies per don F. L. G., en nom i representació i com a administrador únic de l'entitat "Bueno Quintero, SL", contra la qualificació del registrador de la Propietat de Barbate, don Ignacio Rodríguez Morazo, per la qual es denega la inscripció d'una instància per la qual se sol·licita alliberament de càrregues d'una finca.

Resolució de 2 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Barbate, per la qual es denega la inscripció d'una instància per la qual se sol·licita alliberament de càrregues d'una finca.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

La present Resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 5 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Madridejos, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

En el present recurs es discuteix si pot rectificar-se la referència cadastral assignada a la finca 20.271 del terme municipal del Cartagena per una altra referència cadastral diferent.

Resolució de 5 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cartagena núm. 4, per la qual es denega la inscripció de la rectificació de la referència cadastral corresponent d'una finca registral per una altra diferent.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

No es poden entendre auditades els comptes socials quan l'auditor manifesta no poder expressar una opinió sobre els comptes anuals, perquè l'objectiu de la llei és obtenir mitjançant l'informe de l'auditor una opinió tècnica expressada en forma clara i precisa sobre els comptes de la societat, bé sigui favorable, amb excepcions, desfavorable o denegada.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de Ciudad Real, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2021.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Se sol·licita la inscripció de la georeferenciació alternativa a la cadastral derivada de la segregació de la finca registral 7.415 del terme municipal de Benamejí, la registradora inicia un expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en acompanyar-se un informe cadastral de validació tècnica de resultat negatiu, per existir titulars cadastrals afectats, que han de ser notificats abans de poder procedir-se a la inscripció de la segregació, perquè puguin al·legar el que al seu dret convingui.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació emesa per la registradora de la propietat de Rute, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral segregada, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Pàgines