Legislación

Mitjançant escriptura pública presentada sota el seient 1.664 del Diari 76 s'agrupen tres finques registrals situades en el terme municipal de Ruiloba, per a formar una sola finca.

Resolució de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de San Vicente de la Barquera-Pots, per la qual se suspèn la qualificació d'una sol·licitud de georeferenciació per estar vigent un seient de presentació previ que segons el registrador «pogués entrar en conflicte amb la georeferenciació proposada».

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

Sol·licitada la inscripció de la georeferenciació alternativa d'una finca, i després de l'oposició formulada en el si de l'article 199 de la Llei Hipotecària, tant pel titular registral d'una finca confrontant, com per part de l'Ajuntament d'al·lega invasió de camí públic, el registrador qualifica negativament la pretensió de la promotora.

Resolució de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de San Vicente de la Barquera-Pots, per la qual després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, constant oposició, se suspèn la inscripció de la georeferenciació alternativa sol·licitada per la promotora.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

En el present cas, mitjançant instància privada la tramitació d'un expedient de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària per a rectificar la descripció de la finca 7.774/1 del terme de Bétera, que passa d'una superfície registral de 469,50 metres quadrats a una superfície de 659 metres quadrats, sol·licitant-se la inscripció d'una rectificació de cabuda de 189,50 metres quadrats, acreditant-se la geometria de la finca amb georeferenciació alternativa a la de la parcel·la cadastral amb referència: 9251918YJ1885S0001ZP, elaborat pel tècnic don A. A. M., que incorpora informe cadastral d'alternativa presentada de resultat positiu amb codi segur de verificació.

Resolució de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Montcada núm. 1, per la qual es devalidación tècnica de la georreferenciaciónniega la inscripció d'una rectificació de superfície i de la georeferenciació de la finca, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, fundant el registrador la seva qualificació en les al·legacions contràries presentades per un dels confrontants notificats.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la inscripció de la representació gràfica de la registral 23.645 i simultània rectificació de la seva cabuda, que partint d'una superfície inscrita de 5.210 metres quadrats passaria a la inferior de 3.532,75 metres quadrats, amb alteració de les seves fites.

Resolució de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Lucena núm. 1 a inscriure la representació gràfica d'una finca i simultània rectificació de la cabuda inscrita, una vegada tramitat el procediment previst en l'article 199.2 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

-

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

Es tracta de dilucidar en aquest expedient si escau la suspensió de qualificació d'una escriptura de cancel·lació d'hipoteca, per falta de presentació de la carta de pagament per la liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Resolució de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Sevilla núm. 3, per la qual se suspèn la qualificació d'una escriptura de cancel·lació d'hipoteca per falta d'acreditació del pagament de l'Impost.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa de la registradora de la Propietat de Cartagena número 4 a inscriure un testimoniatge d'un decret d'adjudicació i el conseqüent manament de cancel·lació de càrregues, lliurats en un procediment d'execució directa sobre béns hipotecats.

Resolució de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Cartagena núm. 4 a inscriure un testimoniatge d'un decret d'adjudicació i el corresponent manament de cancel·lació dictats en un procediment d'execució directa sobre béns hipotecats.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és inmatriculable una finca existint un informe de l'Administració que afirma que la parcel·la cadastral amb la qual es diu correspondre la finca està afectada per una via pecuària, raó per la qual la registradora suspèn la inscripció.

Resolució de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Pego, per la qual se suspèn la immatriculació d'una finca en virtut d'una escriptura de compravenda, prèvia altra, de liquidació de societat de guanys, partició o adjudicació d'herència.

Fecha: 
divendres, 17 maig, 2024

La present Resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 30 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Navahermosa, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
dijous, 16 maig, 2024

Pàgines