Resoluciones

En el present cas, estem davant d'una escriptura de subrogació hipotecària, a la qual s'utilitza la subrogació com a mitjà de pagament i es tria un tipus d'interès variable, sense parlar-se ni dels interessos de demora, ni de cap altra qüestió rellevant del préstec hipotecari inicialment signat per l'entitat financera i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. En les escriptures de modificació de préstecs o crèdits hipotecaris ... no cal fer una adaptació de totes les clàusules a les diferents reformes legislatives que s'haguessin aprovat des de l'atorgament de la corresponent escriptura de constitució. "Aquesta doctrina no comporta que el Codi de consum no sigui de rigorosa aplicació als interessos de demora als quals hagi de fer front el deutor subrogat o els deutors adquirents posteriors (amb just títol d'adquisició), i que l'article 251-6.4.a) del Codi de consum no produeixi els efectes establerts pel mateix a favor del consumidor en el supòsit d'execució hipotecària posterior, limitant-se els interessos de demora al regulat i vigent en el moment de l'execució d'acord amb el que estableix el Codi de consum. No cal una modificació a la carta per a cada modificació legislativa que es produeixi.

RESOLUCIÓ JUS/2507/2017, de 13 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega la inscripció d’una escriptura de
compravenda a carta de gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de la propietat, titular del
Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona.

Fecha: 
dimarts, 31 octubre, 2017

En el present cas, estem davant d'una escriptura de subrogació hipotecària, a la qual s'utilitza la subrogació com a mitjà de pagament i es tria un tipus d'interès variable, sense parlar-se ni dels interessos de demora, ni de cap altra qüestió rellevant del préstec hipotecari inicialment signat per l'entitat financera i el Patronat municipal de l'habitatge de Barcelona. En les escriptures de modificació de préstecs o crèdits hipotecaris ... no cal fer una adaptació de totes les clàusules a les diferents reformes legislatives que s'haguessin aprovat des de l'atorgament de la corresponent escriptura de constitució ". Aquesta doctrina no comporta que el Codi de consum no sigui de rigorosa aplicació als interessos de demora als quals hagi de fer front el deutor subrogat o els deutors adquirents posteriors (amb just títol d'adquisició), i que l'article 251-6.4. a) del Codi de consum no produeixi els efectes establerts pel mateix a favor del consumidor en el supòsit d'execució hipotecària posterior, limitant-se els interessos de demora al que regula i vigent en el moment de l'execució d'acord amb el que estableix el Codi de consum.

RESOLUCIÓ JUS/2477/2017, de 13 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega la inscripció d’una escriptura de
compravenda a carta de gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de la propietat, titular del
Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona

Fecha: 
dilluns, 30 octubre, 2017

En el present cas, estem davant d'una escriptura de subrogació hipotecària, en la qual s'utilitza la subrogació com a mitjà de pagament i es tria un tipus d'interès variable, sense parlar-se ni dels interessos de demora, ni de cap altra qüestió rellevant del préstec hipotecari inicialment signat per l'entitat financera i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. En les escriptures de modificació de préstecs o crèdits hipotecaris no cal fer una adaptació de totes les clàusules a les diferents reformes legislatives que s'haguessin aprovat des de l'atorgament de la corresponent escriptura de constitució. Aquesta doctrina no comporta que el Codi de consum no sigui de rigorosa aplicació als interessos de demora als quals hagi de fer front el deutor subrogat o els deutors adquirents posteriors (amb just títol d'adquisició), i que l'article 251-6.4. a) del Codi de consum no produeixi els efectes establerts pel mateix a favor del consumidor en el supòsit d'execució hipotecària posterior, limitant-se els interessos de demora al que regula i vigent en el moment de l'execució d'acord amb el que estableix el Codi de consum.

RESOLUCIÓ JUS/2476/2017, de 13 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 30 octubre, 2017

En el recurs es debaten tres qüestions: a) L'acreditació de l'antiguitat d'un edifici per a declarar l'obra nova com existent i antiga. Resulta que per a la inscripció de l'escriptura a què fa referència el recurs és suficient la justificació de l'antiguitat i la descripció que resulta de la certificació cadastral. b) Si en el moment d'inscriure la declaració d'obra nova d'un edifici antic cal aportar la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètica, la llicència de primera ocupació i el llibre de l'habitatge, lLarticle 202 de la Llei hipotecària estableix com a excepció a l'exigència de l'aportació al Registre de la Propietat del Llibre de l'edifici els casos en què per antiguitat no correspon tenir-lo, i atès que el requisit sembla més propi de la declaració d'obra acabada o de l'acta de final d'obra i que la Llei no especifica a quina antiguitat es refereix, hem de concloure que tampoc la normativa hipotecària permet exigir a la declaració d'una obra que es declara per antiguitat. c) Un cop les persones interessades han declarat el nom dels carrers on està situada la finca i el número que li correspon, i acreditada la certesa dels fets declarats amb la certificació cadastral, està fora de lloc demanar una certificació municipal en aquest sentit.

RESOLUCIÓ JUS/2348/2017, de 22 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Sant Feliu de Guíxols, Pablo Vázquez Moral, contra la qualificació que denega la inscripció d’una escriptura
de declaració d’obra nova d’antiga construcció perquè no se n’acredita l’antiguitat, de la registradora de la
propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Girona.

Fecha: 
dilluns, 16 octubre, 2017

El recurs se centra en dues les qüestions: la primera, la regulació que estableix l'article 262-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Codi de consum de Catalunya, amb relació a la informació prèvia que s'ha de subministrar al consumidor respecte del contracte de crèdit o préstec hipotecari; i la segona i d'existir un dret d'aquest últim a que se li faciliti aquesta informació, el caràcter renunciable o no d'aquest dret, d'acord amb l'article 112-3 del mateix text legal.

RESOLUCIÓ JUS/1719/2017, de 12 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació de la registradora de la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec hipotecari.

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2017

Pàgines