Resoluciones

En el recurs es debaten tres qüestions: a) L'acreditació de l'antiguitat d'un edifici per a declarar l'obra nova com existent i antiga. Resulta que per a la inscripció de l'escriptura a què fa referència el recurs és suficient la justificació de l'antiguitat i la descripció que resulta de la certificació cadastral. b) Si en el moment d'inscriure la declaració d'obra nova d'un edifici antic cal aportar la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètica, la llicència de primera ocupació i el llibre de l'habitatge, lLarticle 202 de la Llei hipotecària estableix com a excepció a l'exigència de l'aportació al Registre de la Propietat del Llibre de l'edifici els casos en què per antiguitat no correspon tenir-lo, i atès que el requisit sembla més propi de la declaració d'obra acabada o de l'acta de final d'obra i que la Llei no especifica a quina antiguitat es refereix, hem de concloure que tampoc la normativa hipotecària permet exigir a la declaració d'una obra que es declara per antiguitat. c) Un cop les persones interessades han declarat el nom dels carrers on està situada la finca i el número que li correspon, i acreditada la certesa dels fets declarats amb la certificació cadastral, està fora de lloc demanar una certificació municipal en aquest sentit.

RESOLUCIÓ JUS/2348/2017, de 22 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Sant Feliu de Guíxols, Pablo Vázquez Moral, contra la qualificació que denega la inscripció d’una escriptura
de declaració d’obra nova d’antiga construcció perquè no se n’acredita l’antiguitat, de la registradora de la
propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Girona.

Fecha: 
dilluns, 16 octubre, 2017

El recurs se centra en dues les qüestions: la primera, la regulació que estableix l'article 262-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Codi de consum de Catalunya, amb relació a la informació prèvia que s'ha de subministrar al consumidor respecte del contracte de crèdit o préstec hipotecari; i la segona i d'existir un dret d'aquest últim a que se li faciliti aquesta informació, el caràcter renunciable o no d'aquest dret, d'acord amb l'article 112-3 del mateix text legal.

RESOLUCIÓ JUS/1719/2017, de 12 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació de la registradora de la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec hipotecari.

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2017

En el cas dels habitatges d'ús turístic, la limitació d'ús no és, com dèiem abans, una limitació absoluta a usar l'habitatge com a tal, sinó que sigui explotat en una de les moltes formes d'explotació possibles en aquest concepte. Així doncs, ens hem de decantar per acceptar que el canvi normatiu permet admetre que la inscripció de l'acord comunitari debatut és possible en el benentès que els propietaris dissidents, si ja exerceixen l'activitat, no poden ser compel·lits a cessar-la mentre no transmetin llurs elements privatius.

RESOLUCIÓ JUS/167/2017, de 6 de febrer, dictada en el recurs governatiu interposat per la C. de P. de l'Av. de R. 60-64, de Barcelona, contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de modificació d'estatuts de propietat horitzontal en la qual s'estableix la prohibició de destinar cap dels departaments privatius de l'edifici a l'activitat d'habitatge d'ús turístic, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dimarts, 14 febrer, 2017

Les declaracions de voluntat que no s'exterioritzen de forma expressa poden deduir-se, certament, d'actes concloents; però tals actes consisteixen en la realització de conductes positives, a través de les quals el seu autor executa o realitza una determinada activitat que posa inequívocament de manifest la voluntat que la guia. D'una abstenció o d'una omissió no pot deduir-se cap voluntat, tota vegada que poden obeir als més diversos motius, i això impedeix que l'abstenció o l'omissió siguin susceptibles de qualificar-se com "concloents" o "inequívoques".

RESOLUCIÓ JUS/2666/2016, de 21 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel
senyor R. G. G. en representació de la senyora M. I. B. R., contra la suspensió de la inscripció d'una
escriptura d'acceptació d'herència per aplicació de l'article 442-13 del Codi civil de Catalunya, de la
registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Badalona, núm. 3.

Fecha: 
dimecres, 30 novembre, 2016

Pàgines