Resoluciones

La constitució de la hipoteca sobre l'habitatge familiar en el moment d'aprovar el conveni de divorci, per la qual cosa l'interès familiar queda en qualsevol cas salvaguardat.

RESOLUCIÓ JUS/600/2018, de 20 de març, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Ripollet Antonio-Víctor García-Galán San Miguel contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària sobre un habitatge afecte a un dret d'ús, del registrador de la propietat núm. 2 de Cerdanyola del Vallès.

Fecha: 
divendres, 6 abril, 2018

El supòsit que constitueix l'objecte del present recurs, se centra a determinar si hi ha o no un conflicte d'interessos entre els progenitors d'una menor que accepten l'adjudicació d'uns béns concrets en pagament d'un llegat atorgat a favor seu i de la menor en nom de la qual accepten aquesta adjudicació, ja que aquests progenitors concorren també a la mateixa successió de què és beneficiària la seva filla en concepte igualment de legataris; a més, es dona la circumstància que la mare és la marmessora. Hi ha en aquest cas una situació de concurrència d'interessos, ja que els progenitors, representants legals de la seva filla menor, són cridats a la mateixa successió a què és cridada la seva filla menor, juntament amb l'altre fill del matrimoni i una persona aliena a la família, i s'ha de repartir el patrimoni hereditari entre tots els cridats. Però no es tracta d'una situació de contraposició d'interessos, en la qual uns prevalen sobre els altres, i més concretament, en la qual els interessos dels progenitors prevalen –com a conseqüència d'una decisió pròpia– sobre els dels altres interessats i, en particular, sobre els de la filla menor, de la qual son representants legals. No havent-hi conflicte d'interessos entre els progenitors i la seva filla menor, no és procedent el nomenament d'un defensor judicial, ni tampoc la posterior autorització judicial de la partició, i decau el motiu en què es basa la registradora de la propietat per a suspendre la inscripció de l'escriptura d'acceptació de càrrec de marmessor, inventari i adjudicació d'herència.

RESOLUCIÓ JUS/389/2018, d’1 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per E. P. S. contra la
qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura d’acceptació del càrrec de marmessor, inventari i
adjudicació d’herència, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de la Seu
d’Urgell.

Fecha: 
dilluns, 12 març, 2018

La part compradora no ha exonerat a la part venedora d'aportar el llibre de l'edifici. En el document no s'ha fet cap referència a aquest document, per la qual cosa tampoc s'ha pogut renunciar al dret. I una cosa és admetre que el dret a rebre el llibre de l'edifici sigui renunciable i una molt diferent és presumir una renúncia

RESOLUCIÓ JUS/2823/2017, d'1 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Marco Antonio Alonso Hevia contra la qualificació que suspèn la inscripció de la compravenda d'un habitatge, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2017

Pàgines