Resoluciones

En el cas la causant estableix en el seu testament, una condició resolutòria en el llegat a favor del fill del seu marit, sent que l'efectivitat del llegat queda supeditat a la defunció del pare del legatari i marit de la testadora. No pot practicar la cancel·lació d'aquesta condició resolutòria, ni es poden inscriure els llegats lliures d'aquesta condició. El compliment de la condició imposada s'haurà d'acreditar en el moment de la defunció de F. S. S. i s'haurà de presentar el certificat que el reflecteixi.

RESOLUCIÓ JUS/832/2021, de 23 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per I. F. G. contra la qualificació de 26 de novembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú que suspèn parcialment la inscripció d'una escriptura d’acceptació d’herència perquè s’entén que no s’ha complert la condició resolutòria imposada per la causant en el seu testament, que afecta determinades finques deixades en llegat.

Fecha: 
dimecres, 31 març, 2021

En els supòsits en què la primera transmissió d'un habitatge adquirit en un procés d'execució hipotecària no va estar subjecta –per raó de la data en què es va realitzar– al dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, tampoc ho estaran les transmissions posteriors, encara que se celebrin ja sota la vigència dels decrets llei 1/2015, de 24 de març, i 17/2019, de 23 de desembre. Amb la finalitat que la publicitat registral reculli una càrrega vigent i doni a conèixer a terceres persones l'existència dels drets legals d'adquisició preferent a favor de l'Administració i de l'Ajuntament de Barcelona en les transmissions de domini que es facin després de l'entrada en vigor del Decret llei 1/2015, de 24 de març i, singularment, en les segones o posteriors transmissions que ocorrin després del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, sembla convenient que la informació registral que s'expedeixi reflecteixi la circumstància de l'adjudicació hipotecària anterior de la finca, o la compensació o el pagament de deutes anteriors, tot i no ser ja vigent la titularitat registral del domini adquirit en virtut d'aquests títols.

RESOLUCIÓ JUS/293/2021, de 4 de febrer, dictada en el recurs governatiu interposat per José Antonio García Vila, notari de Barcelona, contra la qualificació de 28 d’octubre de 2020 de la registradora titular del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda d'un habitatge per no haver-se notificat la transmissió a la Generalitat de Catalunya ni a l'Ajuntament de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 15 febrer, 2021

El negoci jurídic de restitució de béns immobles als socis en una reducció o liquidació de capital no autoritza les administracions públiques a exercir el dret d’adquisició preferent establert per l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge i, en concret, no permet a l’Ajuntament de Barcelona exercir el dret que estableix el PGM, atesa la pluralitat d’interessos implicats i la impossibilitat de l’Administració d’adquirir el bé amb les mateixes condicions pactades amb el soci receptor o de subrogar-se en el lloc del soci receptor amb les mateixes condicions convingudes amb els altres socis i amb la societat.

RESOLUCIÓ JUS/3403/2020, de 22 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per l'apoderat d'I. J. O., SL, contra la qualificació de 12 de febrer de 2020 del registrador titular del Registre de la Propietat núm. 17 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura de reducció de capital amb devolució d'aportacions per manca de notificació a l'Ajuntament de Barcelona perquè aquest pugui exercir el dret d'adquisició preferent que estableix el Pla general metropolità en els termes que resulten de la Llei del dret a l'habitatge.

Fecha: 
dilluns, 4 gener, 2021

Els recurrents sol·liciten la cancel·lació registral d'unes càrregues constituïdes amb posterioritat a un dret d'opció, després de la satisfacció de la contraprestació pactada, però abans de l'exercici de l'opció. L'article 568-12.1 CCC admet la possibilitat que el pagament del preu o de la contraprestació per part de l'optant es faci abans que exerciti el dret que és titular. En el cas, el pagament s'ha realitzat en diferents moments. La cancel·lació registral automàtica de les càrregues i gravàmens exigeix ─d'acord amb l'article 568-12.2 CCC─ la consignació o el dipòsit a favor dels seus titulars del preu satisfet per l'optant en exercitar el seu dret. Si no és procedent la consignació del preu, com succeeix en aquest cas, en què les càrregues s'han constituït abans del total pagament del preu, no es pot procedir a l'alliberament registral automàtic d'aquestes càrregues sense que això exclogui la possible cancel·lació per via judicial.

RESOLUCIÓ JUS/2618/2020, de 22 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat per L. U. C., SCCL, contra la qualificació de 25 de març de 2020 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 5 de Sabadell que suspèn la inscripció d’una escriptura, respecte d’una participació indivisa d’una finca ubicada a Sant Quirze del Vallès, per la no-consignació íntegra del preu en haver-hi drets inscrits amb posterioritat a l’opció de compra.

Fecha: 
divendres, 30 octubre, 2020

La Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 28 de maig de 2020, va acordar que, si la qualificació negativa s'ha notificat durant l'estat d'alarma, el termini d'un mes per interposar el recurs es computa a partir de l'1 de juny de 2020. En el cas, atès que la nota de qualificació s'ha notificat el 26 de maig, que consta la recepció per la notària recurrent el dia 28 i que el recurs presentat ha tingut entrada en la Direcció General el 23 de juliol, la seva interposició s'ha produït fora de termini, i això determina la inadmissió.

RESOLUCIÓ JUS/2617/2020, de 15 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària d’Oviedo María Rosa Igay Merino contra la qualificació de 26 de maig de 2020 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Figueres que suspèn la inscripció d’una escriptura d’extinció parcial d’una comunitat.

Fecha: 
divendres, 30 octubre, 2020

El negoci jurídic de la compravenda es regula per la llei vigent en el moment del seu atorgament. Per inscriure en el registre de la propietat dels títols de venda d'habitatges i locals propietat de l'arrendador que formin part d'un mateix immoble, ha de justificar que s'ha fet la notificació a titular de el dret de tempteig, és a dir, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els requisits que imposa la llei.

RESOLUCIÓ JUS/1367/2020, d'11 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per P. L. C., advocat, en representació de l'entitat Patrimonial Sant Marc, SL, contra la qualificació de 16 de gener de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la propietat núm. 1 de Roses que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
divendres, 19 juny, 2020

El que es discuteix en aquest recurs és si un llegat d'usdefruit universal que exclou de l'usdefruit uns béns concrets segueix sent universal i permet, per tant, que l'usufructuari prengui possessió de l'usdefruit sense consentiment dels hereus. L'exclusió de l'usdefruit de béns concrets no fa perdre a el dret seu caràcter d'universal. en primer lloc, perquè la mateixa llei ho estableix així i perquè pel fet de ser una crida de tipus universal s'estén a tot allò que no s'ha exclòs de manera expressa però no a allò que s'ha exclòs. En segon lloc, perquè sent els legataris dels béns exclosos de l'usdefruit legitimaris de l'testador, l'exclusió més concretament la s'ordena la mateixa llei i en tercer lloc, perquè una lectura completa de l'escriptura qualificada permet observar que s'han exclòs de l'usdefruit béns que representen escassament el set per cent de la valor de l'herència, de manera que res pot fer sospitar que la usufructuària universal estigui cometent cap frau als hereus ni actuant contra el principi de la bona fe que proclama l'article 111-7 del nostre Codi.

RESOLUCIÓ JUS/1366/2020, de 5 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per M. C. H. contra la qualificació de 25 de novembre de 2019 de la registradora de la propietat núm. 6 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura en la qual la recurrent, com a usufructuària universal del causant, pren possessió de l'usdefruit d'una finca sense el consentiment de totes les persones hereves.

Fecha: 
divendres, 19 juny, 2020

Pàgines