Els recurrents sol·liciten la cancel·lació registral d'unes càrregues constituïdes amb posterioritat a un dret d'opció, després de la satisfacció de la contraprestació pactada, però abans de l'exercici de l'opció. L'article 568-12.1 CCC admet la possibilitat que el pagament del preu o de la contraprestació per part de l'optant es faci abans que exerciti el dret que és titular. En el cas, el pagament s'ha realitzat en diferents moments. La cancel·lació registral automàtica de les càrregues i gravàmens exigeix ─d'acord amb l'article 568-12.2 CCC─ la consignació o el dipòsit a favor dels seus titulars del preu satisfet per l'optant en exercitar el seu dret. Si no és procedent la consignació del preu, com succeeix en aquest cas, en què les càrregues s'han constituït abans del total pagament del preu, no es pot procedir a l'alliberament registral automàtic d'aquestes càrregues sense que això exclogui la possible cancel·lació per via judicial.

Fecha: 
divendres, 30 octubre, 2020