En els supòsits en què la primera transmissió d'un habitatge adquirit en un procés d'execució hipotecària no va estar subjecta –per raó de la data en què es va realitzar– al dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, tampoc ho estaran les transmissions posteriors, encara que se celebrin ja sota la vigència dels decrets llei 1/2015, de 24 de març, i 17/2019, de 23 de desembre. Amb la finalitat que la publicitat registral reculli una càrrega vigent i doni a conèixer a terceres persones l'existència dels drets legals d'adquisició preferent a favor de l'Administració i de l'Ajuntament de Barcelona en les transmissions de domini que es facin després de l'entrada en vigor del Decret llei 1/2015, de 24 de març i, singularment, en les segones o posteriors transmissions que ocorrin després del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, sembla convenient que la informació registral que s'expedeixi reflecteixi la circumstància de l'adjudicació hipotecària anterior de la finca, o la compensació o el pagament de deutes anteriors, tot i no ser ja vigent la titularitat registral del domini adquirit en virtut d'aquests títols.

Fecha: 
dilluns, 15 febrer, 2021