El que es discuteix en aquest recurs és si un llegat d'usdefruit universal que exclou de l'usdefruit uns béns concrets segueix sent universal i permet, per tant, que l'usufructuari prengui possessió de l'usdefruit sense consentiment dels hereus. L'exclusió de l'usdefruit de béns concrets no fa perdre a el dret seu caràcter d'universal. en primer lloc, perquè la mateixa llei ho estableix així i perquè pel fet de ser una crida de tipus universal s'estén a tot allò que no s'ha exclòs de manera expressa però no a allò que s'ha exclòs. En segon lloc, perquè sent els legataris dels béns exclosos de l'usdefruit legitimaris de l'testador, l'exclusió més concretament la s'ordena la mateixa llei i en tercer lloc, perquè una lectura completa de l'escriptura qualificada permet observar que s'han exclòs de l'usdefruit béns que representen escassament el set per cent de la valor de l'herència, de manera que res pot fer sospitar que la usufructuària universal estigui cometent cap frau als hereus ni actuant contra el principi de la bona fe que proclama l'article 111-7 del nostre Codi.

Fecha: 
divendres, 19 juny, 2020