Resoluciones

Amb la finalitat d'unificar els folis registrals d'una finca i d'obtenir conformitat amb el trasllat d'aquesta finca al Registre número 12, es sol·licita l'expedició de la certificació corresponent de la part de finca inscrita al Registre número 11. Es denega l’expedició del certificat. Atès que la finca està a cavall entre dos termes municipals, s'ha d'aplicar la regla de l'article 2 del RH, relativa a la major cabuda: com que està ubicada en la seva major part dins l'antic terme municipal de Sant Joan d'Horta, continua pertanyent al Registre número 11.

RESOLUCIÓ JUS/3094/2021, d’11 d’octubre, per la qual es resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca als efectes del seu trasllat.

Fecha: 
divendres, 22 octubre, 2021

Es suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada. L'article 1 de la Llei 13/2015, de 24 de juny de reforma de la LH, en el seu apartat b estableix l'obligatorietat d'aportar, juntament amb el títol inscriptible, la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca, i és obligatori aportar les coordenades georeferenciades, atès que la superfície que se segrega no coincideix amb la que resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica aportada.

RESOLUCIÓ JUS/2879/2021, de 21 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per Puerto de la Bonaigua, SL, contra la nota de qualificació negativa de 6 de maig de 2021 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Sort (Lleida) que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació –o, si escau, la declaració d’innecessarietat–, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada.

Fecha: 
divendres, 1 octubre, 2021

Se suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè s'hauria dirigit contra persones determinades com a possibles hereus del titular registral, i tampoc el jutge haha considerat suficient la legitimació passiva de l'herència jacent. . No es pot sostenir la pretensió de la registradora, la demanda s'ha adreçat contra els hereus, successors o drethavents de persones determinades, una de les quals és la titular registral, i s'ha valorat sobradament la legitimació passiva de la part demandada; és improcedent exigir-li una valoració específica i separada que les lleis processals no estableixen.

RESOLUCIÓ JUS/2579/2021, de 27 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per J. C. S., representat per A. S. P., contra la qualificació de la registradora accidental del Registre de la Propietat número 2 de Roses, que suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè no s’ha nomenat administrador o defensor judicial de l’herència jacent i la demanda no s’ha presentat contra persones determinades, sinó contra els “hereus ignorats” de la persona titular registral, traspassada fa més de 120 anys.

Fecha: 
dimarts, 10 agost, 2021

Inscrita en el Registre la prohibició de disposar amb una durada de cinquanta anys, l'assentament registral que la recull gaudeix de la presumpció d'exactitud. D'acord amb l'article 1 de la Llei hipotecària, els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i produeixen tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud en els termes que estableix la llei.

RESOLUCIÓ JUS/2015/2021, de 20 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per E. F. C., en nom de Creu Roja Espanyola a Catalunya, donatària d'unes finques, contra la qualificació del registrador titular del Registre de la Propietat número 2 de Girona que suspèn la inscripció d'una escriptura de rectificació per elevació a públic d'acords que eliminen la limitació del poder de disposició de la donatària.

Fecha: 
dijous, 1 juliol, 2021

El supòsit de fet actual és diferent del plantejament de la Resolució JUS/1299/2021, de 30 d'abril, ja que en aquell la partició va ser feta per tots els hereus, mentre que en l'actual l'adjudicació del prellegat es basa en el que ells consideren que és la voluntat de la testadora, que en realitat és una interpretació correctora del redactat del testament .

RESOLUCIÓ JUS/2014/2021, de 20 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per M. A. A. i J. F. L. contra la qualificació de 4 de febrer de 2021 de la registradora titular del Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, Maria Virtudes Azpitarte García, que suspèn la inscripció d'una escriptura de manifestació i acceptació d'herència per incongruència entre el títol material d'adquisició de les finques (ple domini) i el títol testamentari del qual deriva (nua propietat).

Fecha: 
dijous, 1 juliol, 2021

La qüestió que es planteja en aquest recurs és la de determinar si uns béns adquirits per un sol dels futurs cònjuges abans de la celebració del matrimoni poden ser objecte de distribució entre els cònjuges en el conveni de separació matrimonial aprovat pel jutge. Si els únics interessats en la separació o el divorci són els esposos o membres de la parella i l'autoritat judicial ha aprovat el conveni, sembla raonable prescindir de duplicitats formals que semblen excessives i es fan de difícil comprensió. El conveni, documentat en un sol document públic, hauria de poder contenir adjudicacions de béns entre esposos, encara que pertanyin només a un dels dos.

RESOLUCIÓ JUS/1898/2021, de 10 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per J. P. F. i S. S. B. contra la qualificació de la registradora del Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners que denega la inscripció d'una sentència de separació perquè s’adjudica a un dels cònjuges una participació d’una finca adquirida per l’altre, amb terceres persones, abans del matrimoni, i perquè aquesta finca no és part del règim de béns.

Fecha: 
dimecres, 23 juny, 2021

L'article 464-6 del CCC, permet als hereus fer la partició de comú acord, de la manera que creguin convenient, fins i tot deixant de banda les disposicions particionals establertes pel causant. Si això és així quan la partició l'estableix el testador, admetent que, malgrat això, els hereus poden redistribuir els béns hereditaris d'acord amb la seva conveniència, sempre que ho facin de comú acord i no perjudiquin a tercers, el mateix criteri s'ha de seguir si qui estableix la destinació determinada d'uns béns no és el causant, sinó els donants de qui el causant adquireix la seva titularitat i l'atribueix a persones diferents de les previstes en un pacte de reversió, quan els beneficiaris d'aquest pacte, hereus del causant, actuïn de comú acord.

RESOLUCIÓ JUS/1299/2021, de 30 d'abril, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Borja Criado Malagarriga contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 6 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura d'inventari, acceptació i adjudicació d'herència perquè no fa referència a un dret de reversió que afecta determinades finques que formen part dels béns que adquireixen els hereus.

Fecha: 
dilluns, 10 maig, 2021

La servitud que es constitueix a l'escriptura que motiva aquest expedient no especifica en cap moment la utilitat que els titulars del predi dominant obtindran del predi servent Atès que la servitud afecta les finques i no les persones propietàries, el títol de constitució ha de fer un mínim de referència a la utilitat que es vol donar al predi dominant en establir-la, d'acord amb el que disposa l'article 566-1 del CCC. La direcció general ha acordat desestimar el recurs i confirmar la nota de la registradora de falta de claredat en la determinació de la utilitat.

RESOLUCIÓ JUS/938/2021, de 31 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per Francisco Ofrecio Mulet, notari del Vendrell, contra la qualificació d’11 de desembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell que suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de servituds per manca de claredat en la determinació de la utilitat que se’n pretén obtenir.

Fecha: 
dilluns, 12 abril, 2021

Pàgines