Resoluciones

En la transmissió a títol gratuït mortis causa de finques que gaudeixen de la qualificació d'habitatges de protecció oficial, ha d'acreditar la notificació d'aquesta transmissió a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, als efectes d'acomplir l'article 88.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDV), i, en cas contrari, cal acreditar que aquestes finques són finques lliures.

RESOLUCIÓ JUS/1212/2022, d’11 d’abril, dictada en el recurs interposat per José Francisco Velasco Peche, notari de Badalona, contra la qualificació negativa de 24 de desembre de 2021 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Badalona de suspensió de la inscripció d’una escriptura de manifestació i d’acceptació d’herència.

Fecha: 
dimarts, 3 maig, 2022

Es decideix no inscriure en el registre l'escriptura de compravenda d'un edifici sencer destinat a habitatges ja que no s'ha notificat a l'Administració per a pugui exercir, si escau, el dret de tempteig segons articles 15 de la Llei del dret a l'habitatge (LDH) i 173 i 174 de la Llei d'urbanisme (LU).

RESOLUCIÓ JUS/906/2022, de 29 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per O. Ll. 2000, SL, contra la qualificació de la registradora titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda d’un edifici plurifamiliar destinat a habitatges per manca de notificació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes que resulten de l’article 174 de la Llei d’urbanisme.

Fecha: 
dimecres, 6 abril, 2022

La legitimació per dissoldre la societat de guanys la tenen els cònjuges i, en cas de defunció, els seus hereus. Les nebodes del marit, si com a hereves del marit adquireixen la meitat dels béns de la societat de guanys que corresponen a aquest, no passa el mateix amb la meitat que correspon a la dona, ja que aquests béns corresponen als nebots de la seva dona, designats per aquesta com a substituts en el seu testament.

RESOLUCIÓ JUS/702/2022, d’11 de març, dictada en el recurs interposat per Salvador Farrés Ripoll, notari de Barcelona, contra la qualificació negativa de 25 d’octubre de 2021 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, de suspensió de la inscripció d’una escriptura de dissolució de societat conjugal i manifestació d’herències.

Fecha: 
dilluns, 21 març, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/701/2022, de 28 de febrer, que admet la competència i resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dilluns, 21 març, 2022

 La qüestió debatuda en aquest recurs té l'origen en el conflicte que s'ha suscitat entre els registradors titulars dels registres de la propietat de Barcelona números 11 i 12, pel que fa a les finques que figuren inscrites en ambdós registres i que tant l'un com l'altra reclamen en exclusiva per al registre al qual serveixen actualment.  En el cas concret, la finca està a cavall entre dos termes municipals, i es continua aplicant la regla de l'article 2 del RH, relativa a la major cabuda: atès que l'edifici on s'ubica està situat en la major part dins l'antic terme municipal de Sant Joan d'Horta, la finca continua pertanyent al Registre número 11 de Barcelona.

RESOLUCIÓ JUS/3759/2021, de 16 de desembre, per la qual s'admet la competència i es resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca als efectes del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 28 desembre, 2021

Si un propietari ha adquirit el seu element privatiu en un moment en què en el Registre no apareixien les normes de comunitat que li limiten un ús determinat, no pot ser privat d'aquest ús contra la seva voluntat, però tampoc no pot impedir, amb el seu vot contrari, que la norma de comunitat aprovada per la majoria del 80 % o més accedeixi al Registre de la Propietat. En el cas que transmetin la finca, els adquirents, que tenen coneixement de la limitació pel Registre, ja no poden iniciar l'ús prohibit o, si és el cas, han de cessar-lo. (art. 553-26.2 CCC)

RESOLUCIÓ JUS/3358/2021, de 9 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Palau, 5, de Barcelona, contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 24 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix la prohibició de destinar els departaments privatius de l’edifici a activitats de col·legis, hoteleria, usos turístics, fonda, pensió, bar, discoteca, clínica que impliqui hospitalització de malalts ni exercir-hi cap indústria o dedicar-se a associacions de cap tipus, ni a bordells o botigues de sexe.

Fecha: 
dimecres, 17 novembre, 2021

Pàgines