Resoluciones

Inscrita en el Registre la prohibició de disposar amb una durada de cinquanta anys, l'assentament registral que la recull gaudeix de la presumpció d'exactitud. D'acord amb l'article 1 de la Llei hipotecària, els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i produeixen tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud en els termes que estableix la llei.

RESOLUCIÓ JUS/2015/2021, de 20 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per E. F. C., en nom de Creu Roja Espanyola a Catalunya, donatària d'unes finques, contra la qualificació del registrador titular del Registre de la Propietat número 2 de Girona que suspèn la inscripció d'una escriptura de rectificació per elevació a públic d'acords que eliminen la limitació del poder de disposició de la donatària.

Fecha: 
dijous, 1 juliol, 2021

El supòsit de fet actual és diferent del plantejament de la Resolució JUS/1299/2021, de 30 d'abril, ja que en aquell la partició va ser feta per tots els hereus, mentre que en l'actual l'adjudicació del prellegat es basa en el que ells consideren que és la voluntat de la testadora, que en realitat és una interpretació correctora del redactat del testament .

RESOLUCIÓ JUS/2014/2021, de 20 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per M. A. A. i J. F. L. contra la qualificació de 4 de febrer de 2021 de la registradora titular del Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, Maria Virtudes Azpitarte García, que suspèn la inscripció d'una escriptura de manifestació i acceptació d'herència per incongruència entre el títol material d'adquisició de les finques (ple domini) i el títol testamentari del qual deriva (nua propietat).

Fecha: 
dijous, 1 juliol, 2021

La qüestió que es planteja en aquest recurs és la de determinar si uns béns adquirits per un sol dels futurs cònjuges abans de la celebració del matrimoni poden ser objecte de distribució entre els cònjuges en el conveni de separació matrimonial aprovat pel jutge. Si els únics interessats en la separació o el divorci són els esposos o membres de la parella i l'autoritat judicial ha aprovat el conveni, sembla raonable prescindir de duplicitats formals que semblen excessives i es fan de difícil comprensió. El conveni, documentat en un sol document públic, hauria de poder contenir adjudicacions de béns entre esposos, encara que pertanyin només a un dels dos.

RESOLUCIÓ JUS/1898/2021, de 10 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per J. P. F. i S. S. B. contra la qualificació de la registradora del Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners que denega la inscripció d'una sentència de separació perquè s’adjudica a un dels cònjuges una participació d’una finca adquirida per l’altre, amb terceres persones, abans del matrimoni, i perquè aquesta finca no és part del règim de béns.

Fecha: 
dimecres, 23 juny, 2021

L'article 464-6 del CCC, permet als hereus fer la partició de comú acord, de la manera que creguin convenient, fins i tot deixant de banda les disposicions particionals establertes pel causant. Si això és així quan la partició l'estableix el testador, admetent que, malgrat això, els hereus poden redistribuir els béns hereditaris d'acord amb la seva conveniència, sempre que ho facin de comú acord i no perjudiquin a tercers, el mateix criteri s'ha de seguir si qui estableix la destinació determinada d'uns béns no és el causant, sinó els donants de qui el causant adquireix la seva titularitat i l'atribueix a persones diferents de les previstes en un pacte de reversió, quan els beneficiaris d'aquest pacte, hereus del causant, actuïn de comú acord.

RESOLUCIÓ JUS/1299/2021, de 30 d'abril, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Borja Criado Malagarriga contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 6 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura d'inventari, acceptació i adjudicació d'herència perquè no fa referència a un dret de reversió que afecta determinades finques que formen part dels béns que adquireixen els hereus.

Fecha: 
dilluns, 10 maig, 2021

La servitud que es constitueix a l'escriptura que motiva aquest expedient no especifica en cap moment la utilitat que els titulars del predi dominant obtindran del predi servent Atès que la servitud afecta les finques i no les persones propietàries, el títol de constitució ha de fer un mínim de referència a la utilitat que es vol donar al predi dominant en establir-la, d'acord amb el que disposa l'article 566-1 del CCC. La direcció general ha acordat desestimar el recurs i confirmar la nota de la registradora de falta de claredat en la determinació de la utilitat.

RESOLUCIÓ JUS/938/2021, de 31 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per Francisco Ofrecio Mulet, notari del Vendrell, contra la qualificació d’11 de desembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell que suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de servituds per manca de claredat en la determinació de la utilitat que se’n pretén obtenir.

Fecha: 
dilluns, 12 abril, 2021

En el cas la causant estableix en el seu testament, una condició resolutòria en el llegat a favor del fill del seu marit, sent que l'efectivitat del llegat queda supeditat a la defunció del pare del legatari i marit de la testadora. No pot practicar la cancel·lació d'aquesta condició resolutòria, ni es poden inscriure els llegats lliures d'aquesta condició. El compliment de la condició imposada s'haurà d'acreditar en el moment de la defunció de F. S. S. i s'haurà de presentar el certificat que el reflecteixi.

RESOLUCIÓ JUS/832/2021, de 23 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per I. F. G. contra la qualificació de 26 de novembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú que suspèn parcialment la inscripció d'una escriptura d’acceptació d’herència perquè s’entén que no s’ha complert la condició resolutòria imposada per la causant en el seu testament, que afecta determinades finques deixades en llegat.

Fecha: 
dimecres, 31 març, 2021

En els supòsits en què la primera transmissió d'un habitatge adquirit en un procés d'execució hipotecària no va estar subjecta –per raó de la data en què es va realitzar– al dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, tampoc ho estaran les transmissions posteriors, encara que se celebrin ja sota la vigència dels decrets llei 1/2015, de 24 de març, i 17/2019, de 23 de desembre. Amb la finalitat que la publicitat registral reculli una càrrega vigent i doni a conèixer a terceres persones l'existència dels drets legals d'adquisició preferent a favor de l'Administració i de l'Ajuntament de Barcelona en les transmissions de domini que es facin després de l'entrada en vigor del Decret llei 1/2015, de 24 de març i, singularment, en les segones o posteriors transmissions que ocorrin després del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, sembla convenient que la informació registral que s'expedeixi reflecteixi la circumstància de l'adjudicació hipotecària anterior de la finca, o la compensació o el pagament de deutes anteriors, tot i no ser ja vigent la titularitat registral del domini adquirit en virtut d'aquests títols.

RESOLUCIÓ JUS/293/2021, de 4 de febrer, dictada en el recurs governatiu interposat per José Antonio García Vila, notari de Barcelona, contra la qualificació de 28 d’octubre de 2020 de la registradora titular del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda d'un habitatge per no haver-se notificat la transmissió a la Generalitat de Catalunya ni a l'Ajuntament de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 15 febrer, 2021

Pàgines