En la transmissió a títol gratuït mortis causa de finques que gaudeixen de la qualificació d'habitatges de protecció oficial, ha d'acreditar la notificació d'aquesta transmissió a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, als efectes d'acomplir l'article 88.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDV), i, en cas contrari, cal acreditar que aquestes finques són finques lliures.

Fecha: 
dimarts, 3 maig, 2022