Establerta l'aplicació imperativa de l'article 621-54 CCC si es pretén inscriure la condició resolutòria en els registres situats a Catalunya, les causes que ha indicat el registrador de la propietat per a suspendre la inscripció semblen totes adequades a la legalitat. En concret i en especial, pel que fa a la primera (sobre l'aplicació de l'article 621-54 CCC), a la segona (la condició resolutòria explícita s'ha d'acomodar als paràmetres que conté l'article 621-54 del Codi citat), a la tercera (sobre la necessitat que el venedor ha de consignar les quantitats percebudes en cas d'exercici de la condició) i a la quarta (que exigeix el consentiment del titular registral o resolució judicial per a cancel·lar els assentaments de la compradora i de les persones que en portin causa) ens remetem i les confirmem.

Fecha: 
dimecres, 7 agost, 2019