La constitució de la servitud està subjecta a imposició tributària, si bé hi ha una norma tributària que estableix expressament l'exempció. L'article 22 de la Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre, regula que són supòsits d'exempció aquells en què, encara que es realitzi el fet imposable, la llei eximeix de compliment de l'obligació tributària principal. D'altra banda, la comunitat de propietaris té la condició de subjecte passiu, segons estableix l'article 36 de la Llei general tributària, i alhora d'obligat tributari, d'acord amb l'article 35.1 de la mateixa llei, subjecte passiu que ha de complir amb l'obligació tributària principal, així com amb les obligacions formals inherents a aquesta, sigui com a contribuent o com a substitut seu, i entre aquestes obligacions hi ha la de presentar les declaracions necessàries de cada fet imposable realitzat.

Fecha: 
dimecres, 20 novembre, 2019