En l'escriptura que és objecte d'aquest recurs, l'usufructuari converteix el dret d'usdefruit en dret d'ús a favor de si mateix. Tal com configura el Codi civil de Catalunya el dret d'ús en l'article 562-6, sembla que no hi ha impediment tècnic perquè l'usufructuari constitueixi un dret real sobre l'usdefruit, sempre que la durada temporal del dret real constituït estigui limitada per la durada del dret d'usdefruit, que és el dret sobre el qual recau. Ara bé, tots dos drets -usufructo i ús- comporten la mateixa possessió de la finca, s'exerceixen directament sobre l'objecte mateix del dret i, per tant, són excloents conceptualment sobre la mateixa finca.

Fecha: 
dijous, 11 juliol, 2019