Els Nostres Serveis

L’Arxiu disposa d’una moderna sala de consulta, espaiosa i amb llum natural, amb setze punts de lectura, wifi i una selecta biblioteca històrica de referència, especialitzada en fonts, història de Catalunya i de Barcelona, arxivística i altres disciplines complementàries. I, ultra les activitats habituals de tractament, descripció, difusió dels fons i atenció als usuaris, l’Arxiu està en connexió ben directa amb les Universitats i altres institucions culturals de la ciutat.

Així, prèvia concertació, el professorat hi pot impartir classes pràctiques de diferents matèries relacionades amb la documentació notarial (metodologia i crítica textual, paleografia i diplomàtica, història, antropologia…), i s’hi fan visites comentades, en el marc d’assignatures de graus i màsters universitaris, adreçades a donar a conèixer els fons, les instal•lacions i la gestió de l’Arxiu.

Igualment, en la seva línia ja tradicional de publicacions de caire històric i jurídic, cal remarcar que, també sota el patrocini de la Fundació Noguera, l’Arxiu Històric de Protocols edita una prestigiosa revista de caire històric i institucional, titulada Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols. Apareguda el 1948, és de periodicitat anual, recull treballs històrics i jurídics realitzats amb preferència sobre documentació notarial, compta amb articles de firmes ben notòries i ha assolit el número XXXIII.