Aurora

"Aurora" és el nom escollit per al gestor documental que basteix la secció d’arxiu digital de l’AHPB. Amb aquesta tria, el Col•legi Notarial de Catalunya ret un volgut homenatge a la coneguda obra inacabada de Rolandino de’Passaggeri. Així, si el príncep dels notaris utilitzà a "l’Aurora" per primer cop el tenor literal de les fórmules documentals per glossar i difondre el coneixement sobre "l’ars notariae", aquesta nova "Aurora" té per objectiu principal, precisament, posar la variada tipologia d’instruments que inclou el protocol notarial barceloní a disposició dels investigadors, per tal de potenciar la recerca i el coneixement tant de la institució notarial com de la vida social i econòmica del passat a la qual contribuí a dotar de seguretat jurídica..

En aquest aplicatiu, per tant, s’aniran dipositant els fons digitalitzats de l’AHPB destinats a la lliure consulta, bo i essent conscients que no es podrà comptar amb la totalitat de l’inabastable protocol històric barceloní.

Els més de quaranta mil volums que conformen el fons històric –així com els centenars que anualment s’hi aniran afegint– no fan viable una digitalització massiva. Més aviat, ajuden a entendre millor per què "Aurora" no tindrà un caràcter inacabat, com la seva predecessora medieval, sinó un caràcter inacabable, tal com fixen els principis de la continuïtat digital per a la preservació i difusió del patrimoni documental a través d’internet.

 

 

"Nam tempora se iungens tenebras Aurora repellit et nunciat lucis munera grata rubens."

(Doncs, "l’Aurora", en separar els temps, dissipa les tenebres i, rogent, anuncia els plaents beneficis de la llum.)