La Institució Notarial

L’any 2001 aparegué el primer volum de l’Inventari dels fons notarials dipositats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, sota el patrocini de la Fundació Noguera. Hi trobem descrits tots els protocols conservats dels districtes de Barcelona i Badalona, agrupats per notari i seguint l’ordre cronològic d’inici d’actuació.

Ja s’ha enllestit la descripció dels fons de tots els fedataris que iniciaren la seva actuació amb anterioritat a l’any 1901, amb el resultat de 1.454 notaris i 40.386 volums informats.

Us oferim, a continuació, els volums editats.

Història del notariat català

Introducció a la història del notariat a Catalunya. Conté una explicació de la significació i abast de la institució, un repàs als seus antecedents i una síntesi de les dues grans etapes del seu desenvolupament durant l’Antic Règim i en època contemporània.

Institució notarial

Presentació sintètica de la història del notariat a Catalunya, des de l'edat mitjana a la Llei marc de 1862

La institució notarial als territoris de l’antiga Corona d’Aragó

Bibliografia escollida d’obres historiogràfiques dedicades a la institució notarial al principat de Catalunya i als regnes d’Aragó, Mallorca i València.

La institució notarial a la resta de regnes peninsulars hispans

Llista complementària a l’anterior, en què hi trobem una selecció de llibres i articles que han tractat el notariat a la resta de territoris peninsulars hispans.