La corporació Notarial

A partir del segle XIV tenim constància de l’existència de col•legis professionals en l’àmbit notarial a Catalunya. Per a Barcelona, en concret, Joan I atorgà l’any 1395 el privilegi als notaris i escrivans reials per reunir-se i resoldre els seus assumptes corporatius. En aquesta secció trobareu informació relacionada amb els diversos col•legis notarials catalans que s’anaren creant, especialment, entre la fi de l’edat mitjana i la fi de l’Antic Règim, els seus òrgans i càrrecs principals, els principals àmbits objecte de deliberació o els problemes competencials que els afectaven.

 

Les corporacions notarials

Selecció de llibres i articles centrats en el desenvolupament dels col•legis notarials, especialment en època medieval i moderna. La llista és força exhaustiva per a l’àmbit català i recull els títols més significatius d’àmbit hispànic.