La Revista

  1. Introducció sobre la revista

La Revista d’Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols (EHDAP), va néixer a Barcelona l’any 1948, impulsada per Raimon Noguera Guzmán, notari de Barcelona, des de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Recull treballs multidisciplinaris basats en documents dels protocols i registres notarials d’arreu i estudis sobre aspectes institucionals, com ara la història del notariat o d’altres institucions de dret públic o privat que s’hi relacionen.

La seva publicació va ser interrompuda en dues ocasions, entre els anys 1955 i 1974 i entre el 1984 i el 1995. L’any 1995, el Col·legi de Notaris de Catalunya, conscient de la seva prestigiosa trajectòria, va tornar a editar-la, amb la col·laboració i patrocini de la Fundació Noguera. En aquesta tercera etapa es va arribar fins el número XXXIII, publicat l’any 2015.

Els treballs que inclou abasten tota la cronologia possible (del segle XIII al segle XIX) i un ampli àmbit temàtic d’història jurídica, social, econòmica, de l’art o de les mentalitats. Entre els seus autors figuren signatures prestigioses com P. Vilar, J. M. Madurell, N. Coll, J. Codina, M. T. Ferrer, J. Riera, J. M. Font Rius, G. Colón, A. Garcia, C. Batlle, P. Molas, A. Eiras Roel, J. Bono, E. Giralt o J. Hernando.

En l’actualitat hi ha un context historiogràfic en el qual es dona impuls als estudis sobre la història del notariat i la documentació notarial. També continuen essent fonamentals els estudis basats en l’ús dels protocols notarials com a font d’informació, una tendència que encara continua vigent. Sobretot és en l’àmbit de la Diplomàtica en el qual la institució notarial hi té un espai d’estudi a nivell europeu que actualment està aportant molts bons resultats. Per aquest motiu es vol reprendre la publicació de la revista amb la intenció de que continuï essent un vehicle per la difusió de la recerca sobre el notariat, la seva història i la documentació que ha produït al llarg de la història.

  1. Tramesa d’articles:

La revista EHDAP té com objectiu específic la publicació d’articles que aprofundeixin en la història del notariat i de la documentació que genera aquesta institució, així com de les diverses tipologies documentals registrades en els protocols notarials. També pot publicar articles que tinguin com a base l’anàlisi dels documents notarials. Igualment es poden presentar propostes per a publicar articles referents a altres institucions que estiguin relacionades directament o indirecta amb el món notarial, incloent la documentació que generen aquestes institucions i les persones que hi treballen.

Els articles enviats a la revista hauran de complir les Normes per  a la presentació d’originals.

Les propostes d’articles s’enviaran a l’adreça de correu: ehdap@catalunya.notariado.org

Termini per la tramesa: 31 de maig de cada any

Els articles rebuts seran enviats per a l’avaluació per parells cecs i seran retornats per a que els autors realitzin els canvis suggerits, quan n’hi hagi, o seran rebutjats seguint sempre les pautes marcades per les dues avaluacions i d’acord amb la decisió del Consell Editorial.

  1. Equip editorial:
  • Dr. Daniel Piñol Alabart, professor titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de Barcelona.
  • Dr. Antoni Albacete Gascón, director de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona