Els fons

 

L’AHPB disposa d’un fons documental extraordinari, comparable al que es considera el primer arxiu notarial del món, el de Gènova, que destaca per l’antiguitat dels seus registres atesa la primerenca implantació de la institució notarial. Hi podem trobar els tipus de fons següents:

Protocols de Barcelona i Badalona. Són els fons fonamentals, resultat de l’activitat del notari com a fedatari en l’esfera contractual privada. Els volums centenaris dels districtes de Barcelona i Badalona són uns 40.000, mentre que els de l’Arxiu General (suma de l’Històric i l’Intermedi o de més de vint-i-cinc anys) fan un total de 80.000 i ocupen uns 10.000 metres lineals de prestatgeria. Tanmateix, ultra el seu nombre elevat, cal remarcar la riquesa i l’antiguitat d’aquest fons. El registre notarial complet més antic és del final del mateix segle XIII (1299). I, a partir de mitjan segle XIV, l’Arxiu compta amb unes notables i continuades sèries documentals, amb 5.305 registres pertanyents a notaris anteriors al 1500.

Escrivanies Vàries. A més dels fons generals de protocols, l’Arxiu compta amb registres d’algunes escrivanies especials, resultat de l’activitat específica del notari. Destaquem: d’una banda, l’Escrivania de Marina (segles XVIII-XIX), integrada per 120 volums i recentment restaurada en la seva totalitat; i de l’altra, les escrivanies de Rendes i Arbitris, Amortització i Venda de Béns Nacionals, Hisenda i Reial Intendència (segle XIX), amb un total de 170 volums.

Notaries Foranes. És un petit fons integrat per gairebé 150 unitats d’instal•lació corresponents a manuals d’una vuitantena de poblacions de Catalunya, arribats a aquest Arxiu en circumstàncies diverses. El de Sant Pere d’Osor, de 1283-1292, és el més antic que s’hi conserva i esdevé també el més antic de l’Arxiu.

Pergamins. Sumen un total de més de 1.600 unitats, fins ara ordenades en dues sèries, actualment en vies de catalogació i unificació. Daten dels segles XII al XVIII, i la seva provinença, si bé diversa, compta amb dos productors principals: els marquesos d’Aguilar i el mateix notariat barceloní.