Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials (DOGC núm. 3299, pàg. 277, de 5.1.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials (DOGC núm. 3299, pàg. 277, de 5.1.2001).

Havent observat diverses errades en el text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3299, pàgina 277, de 5.1.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 279, article 9, apartat 1, on diu:

"...la Llei 33/1991, del 24 de desembre,...",

ha de dir:

Fecha: 
divendres, 16 febrer, 2001

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2001.CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2001.

Advertidos errores en el texto de la Ley 4/2000 de 2 7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2001, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 16, de 18 de enero de 2001, procede hacer las siguientes correcciones:

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Régimen Presupuestario y Administrativo.GaliciaCORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Régimen Presupuestario y Administrativo.

Advertidos errores en el texto de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Régimen Presupuestario y Administrativo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 16, de 18 de enero de 2001, procede hacer las siguientes correcciones:

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error en la inserción de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de fecha 7 de febrero de 2001, páginas 4683 a 4694, se transcribe a continuación la oportuna rectificación

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

LEY 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio. Comunidad Autónoma de AragónLEY 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades en el text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17066, a l’article 8.2, on diu:

2. S’afegeix un nou capítol XV al títol IX de la Llei 15/1997, amb el text següent:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17076, a l’article 2, Objecte de l’impost, on diu:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2001

Pàgines