CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperativesCORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (DOGC núm. 2644, pàg. 6301, de 21.5.1998).

Havent observat errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 2644, pàg. 6301, de 21.5.1998, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 6301, a l’article 7, apartat 1, on diu:

"... per a les finalitats establertes per l’article 1.1.La concessió de cada operació...",

ha de dir:

"... per a les finalitats establertes per l’article 1.2.La concessió de cada operació...".

A la mateixa pàgina, a l’article 7, apartat 2, on diu:

"... tenen limitat el volum d’operacions de risc a un sol soci adherit o a un grup de socis que per llur especial...",

ha de dir:

"... tenen limitat el volum d’operacions de risc a un sol soci, adherit o a un grup de socis que per llur especial...".

Fecha: 
dimarts, 12 desembre, 2000