ORDRE de 4 de desembre de 2000, per la qual es modifiquen els preus màxims de venda dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges que fixa el Decret 201/1998, de 30 de juliol, en els municipis situats en les zones D i E.ORDRE de 4 de desembre de 2000, per la qual es modifiquen els preus màxims de venda dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges que fixa el Decret 201/1998, de 30 de juliol, en els municipis situats en les zones D i E.

La disposició addicional 3 del Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-2001, autoritza el conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè, mitjançant una ordre, pugui modificar els preus que es fixen en el Decret esmentat, dins dels límits que assenyala el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl pel Pla 1998-2001.

Actualment, es planteja la necessitat de modificar els preus màxims de venda dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges en els municipis situats en les zones D i E, fixats en el Decret abans esmentat.

Aquesta modificació es planteja tenint en compte que l’evolució dels costos de producció dels habitatges fa que, en aquells municipis en què el preu màxim de venda dels habitatges declarats protegits està per sota del permès pel Reial decret 1186/1998, sigui pràcticament impossible la promoció d’aquest tipus d’habitatges. El mateix succeeix amb l’adquisició protegida d’habitatges construïts. Per tot això,

Ordeno:

Article únic

El preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges construïts en les zones D i E és de 141.594 pessetes.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de desembre de 2000

Pere Macias i Arau

Conseller del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques

Fecha: 
dijous, 14 desembre, 2000