Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats (DOGC núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 7 de juliol de 2000, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats (DOGC núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000).

Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3183, pàg. 9158, de 14.7.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

Fecha: 
dimarts, 25 juliol, 2000

LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2000

ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.

Els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d’11 de febrer, i 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres i arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, estableixen el mecanisme de protecció dels arbres i les arbredes esmentats.

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2000

LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2000

LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Fecha: 
dimecres, 19 juliol, 2000

LEY 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).LEY 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Fecha: 
dimecres, 19 juliol, 2000

DECRET 233/2000, d'11 de juliol, d'adscripció a l'Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d'abril.DECRET 233/2000, d'11 de juliol, d'adscripció a l'Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d'abril.

DECRET

233/2000, d’11 de juliol, d’adscripció a l’Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d’abril.

Fecha: 
dimecres, 19 juliol, 2000

Pàgines