Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades en el text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17066, a l’article 8.2, on diu:

2. S’afegeix un nou capítol XV al títol IX de la Llei 15/1997, amb el text següent:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17076, a l’article 2, Objecte de l’impost, on diu:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2001

LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.Atenció als art. 4, 7, 8, 9 y DF únicaLLEI 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

Fecha: 
divendres, 12 gener, 2001

LLEI 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de Catalunya.LLEI 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

Fecha: 
dijous, 11 gener, 2001

LEY FORAL 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra.LEY FORAL 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra.

Fecha: 
dimecres, 10 gener, 2001

LLEI 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.LLEI 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Fecha: 
divendres, 5 gener, 2001

Pàgines