Comunidades Autónomas

CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error en la inserción de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de fecha 7 de febrero de 2001, páginas 4683 a 4694, se transcribe a continuación la oportuna rectificación

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

LEY 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio. Comunidad Autónoma de AragónLEY 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Fecha: 
divendres, 9 febrer, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades en el text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17063, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17066, a l’article 8.2, on diu:

2. S’afegeix un nou capítol XV al títol IX de la Llei 15/1997, amb el text següent:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (DOGC núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 17074, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 17076, a l’article 2, Objecte de l’impost, on diu:

Fecha: 
dimecres, 7 febrer, 2001

REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2001

LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.Atenció als art. 4, 7, 8, 9 y DF únicaLLEI 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

Fecha: 
divendres, 12 gener, 2001

LLEI 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de Catalunya.LLEI 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

Fecha: 
dijous, 11 gener, 2001

Pàgines