Comunidades Autónomas

ORDRE de 4 de desembre de 2000, per la qual es modifiquen els preus màxims de venda dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges que fixa el Decret 201/1998, de 30 de juliol, en els municipis situats en les zones D i E.ORDRE de 4 de desembre de 2000, per la qual es modifiquen els preus màxims de venda dels habitatges declarats protegits i per a l’adquisició protegida d’habitatges que fixa el Decret 201/1998, de 30 de juliol, en els municipis situats en les zones D i E.

Fecha: 
dijous, 14 desembre, 2000

LEY 4/2000, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las Cajas de Ahorros en Aragón.LEY 4/2000, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las Cajas de Ahorros en Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Fecha: 
dimecres, 13 desembre, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperativesCORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (DOGC núm. 2644, pàg. 6301, de 21.5.1998).

Havent observat errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 2644, pàg. 6301, de 21.5.1998, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 6301, a l’article 7, apartat 1, on diu:

Fecha: 
dimarts, 12 desembre, 2000

CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

Advertidos errores en el texto de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 194, de 14 de agosto de 2000) se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página 28968:

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2000

CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

Advertidos errores en el texto de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 194, de 14 de agosto de 2000) se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página 28968:

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2000

CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Advertidos errores en el texto de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2000) se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2000

CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.CORRECCIÓN de errores de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Advertidos errores en el texto de la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2000) se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2000

Pàgines