REIAL DECRET 1320/2001, de 30 de novembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justíciaREIAL DECRET 1320/2001, de 30 de novembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en l’article 18.1r i 3r que, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat, així com coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció en tot cas al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia a la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre.

Ara escau fer, sobre les mateixes previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de mitjans en aquesta matèria, en concepte de finançament dels nous òrgans judicials que han entrat en funcionament el dia 13 de gener de 2001, i que correspon als jutjats de menors números 1 i 4 de Lleida i Barcelona, respectivament.

La Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal de procedir a aquesta ampliació de mitjans traspassats, va adoptar sobre això els acords corresponents, en la sessió del Ple dels dies 6 de juny de 1994 i 22 de febrer de 1996, en els termes que figuren a l’annex a aquest Reial decret.

En virtut d’això, en compliment del que disposa la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novembre de 2001,

Disposo:

Article 1

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, que es transcriu com a annex a aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els mitjans i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del mateix Acord i de les relacions annexes.

Article 3

L’ampliació dels traspassos a què es refereix aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia que assenyala el mateix Acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Justícia produeixi, fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si s’escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguin en el moment de l’adopció de l’Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d’acord amb la relació número 1 s’han de donar de baixa en els conceptes d’origen i transferits pel Ministeri d’Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels pressupostos generals de l’Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada es remetin al Departament esmentat, per part de l’Oficina Pressupostària del Ministeri de Justícia, els certificats de retenció del crèdit, a fi de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Boletín Oficial del Estado i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquireix vigència l’endemà de la publicació.

Madrid, 30 de novembre de 2001

JUAN CARLOS R.

JESÚS POSADA MORENO

Ministre d’Administracions Públiques

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 6 de juny de 1994, va apoderar el president i el vicepresident per aprovar els acords d’ampliació de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, i en la reunió del dia 22 de febrer de 1996 va aprovar un acord complementari sobre mòduls generals de valoració.

Produïda la situació de fet que justifica l’aplicació dels mòduls esmentats, el president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya han donat la conformitat a l’acord d’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, en els termes que s’indiquen a continuació.

A) Normes constitucionals i estatutàries en què s’empara l’ampliació de traspàs

De conformitat amb l’article 149.1.5a de la Constitució, l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Segons l’article 18.1r i 3r de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat, i coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i a la instal·lació de jutjats, amb subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

B) Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats

1. La valoració del cost efectiu que, en pessetes de 1996, correspon a l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya s’eleva provisionalment a 7.783.707 pessetes.

2. El finançament, en pessetes de 2001, que correspon al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans traspassats, es detalla en la relació número 1.

3. El cost efectiu que figura detallat en els quadres de valoració de la relació número 1 es finança de la manera següent:

Transitòriament, fins al moment en què el cost efectiu es computi per revisar el percentatge de participació de la Comunitat Autònoma en els ingressos de l’Estat, aquest cost es finança mitjançant la consolidació a la secció 32 dels pressupostos generals de l’Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost efectiu, pels imports que es determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals previstos en cada llei de pressupostos.

Les possibles diferències que es produeixin durant el període transitori a què es refereix el paràgraf anterior, respecte del finançament de les funcions transferides, han de ser objecte de regularització, si s’escau, al tancament d’exercici econòmic que correspongui, mitjançant la presentació dels comptes i estats justificatius corresponents davant d’una comissió de liquidació que s’ha de constituir en el Ministeri d’Hisenda

4. Com a lliurament per una sola vegada, i sense que s’incorpori al cost efectiu de l’ampliació de mitjans, es traspassa a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 65.205.378 pessetes, per a despeses d’inversió mobiliària/immobiliària, i 11.371.217 pessetes, per a despeses corresponents a l’anualitat de 2001. Tot això en concepte de finançament dels nous òrgans judicials que s’han posat en marxa el 13 de gener de 2001.

C) Data d’efectivitat de l’ampliació

L’ampliació de mitjans objecte d’aquest Acord té efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2002.

I perquè consti, una vegada ratificat pel president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències aquest Acord d’ampliació de mitjans, expedim aquesta certificació a Madrid, el 16 de novembre de 2001.

Pilar Andrés Vitoria

i Jaume Vilalta i Vilella

Secretaris de la Comissió Mixta

Relació núm. 1

Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per a l’Administració de justícia.

Secció 13. Ministeri de Justícia

Servei 02.

Programa 142 A

Capítol II
Pessetes
Concepte 212
765.000
Concepte 213
890.000
Concepte 215
700.000
Concepte 220.00
3.200.000
Concepte 220.01
765.000
Concepte 221.00
380.000
Concepte 221.01
21.217
Concepte 221.99
635.000
Concepte 222.00
510.000
Concepte 222.01
255.000
Concepte 227.00
190.000
Concepte 230
1.020.000
Concepte 231
2.040.000
Cost total
11.371.217
Fecha: 
dijous, 20 desembre, 2001