DECRET 385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.DECRET 385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

D’acord amb les competències que té la Generalitat en matèria de protecció i assistència als infants i als adolescents a Catalunya i basant-se en les lleis desenvolupades en aquesta matèria, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 5 de juny de 1997, va aprovar la Resolució 343/V per la qual s’instava el Govern de la Generalitat que regulés l’accés dels infants i els adolescents a les curses de braus i als combats de boxa, i que hi prohibís l’entrada als infants i adolescents menors de 14 anys, en aplicació del que disposen l’article 39 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents, i l’article 18 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Concretament l’article 39 de l’esmentada Llei 8/1995, de 27 de juliol, preveu que en el marc de la Llei 10/1990, de 15 de juny, el Govern pot regular per reglament la qualificació dels espectacles, les activitats recreatives, i en general, els establiments públics, als efectes de vetllar pel ple respecte dels drets dels infants i els adolescents. També s’ha d’establir per via reglamentària l’accés dels infants i els adolescents a combats de boxa i curses de braus.

D’altra banda, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, estableix en el seu article 18.2, que per decret del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació, ara d’Interior d’acord amb el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es poden regular prohibicions amb l’objectiu de protegir la infància i la joventut, sempre que no signifiquin una limitació dels drets proclamats per l’article 20 de la Constitució.

En compliment de la resolució esmentada aprovada pel Parlament de Catalunya, el Govern va aprovar el Decret 332/1998, de 24 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites, que els prohibia l’accés a les curses de braus, als combats de boxa i a determinades modalitats de lluites entre persones.

Posteriorment, per Resolució 209/VI, de 22 de juny de 2000, el Parlament de Catalunya va acordar instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret 332/1998, de 24 de desembre, en el sentit de prohibir l’entrada als menors de 14 anys a les curses de braus i els combats de boxa, llevat que vagin acompanyats d’una persona major d’edat.

El present Decret té com a objectiu, en compliment de la Resolució 209/VI que s’acaba d’esmentar, establir una regulació de l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites que permeti que aquests infants i adolescents menors de 14 anys puguin accedir-hi acompanyats d’una persona major d’edat. En conseqüència, aquest Decret adapta la regulació a aquesta previsió i deroga el Decret 332/1998, de 24 de desembre, abans esmentat.

En compliment del Decret 200/1991, d’1 d’octubre, de creació del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives, aquest organisme de caràcter consultiu i d’assessorament, en la sessió de 18 de juliol de 2000, va informar favorablement sobre aquesta disposició reglamentària.

Per tot això, atès el que preveuen l’article 39 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, i l’article 18.2 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es prohibeix l’entrada a les curses de braus als infants i als adolescents menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat.

1.2 Queda així mateix prohibida l’entrada dels infants i dels adolescents menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat als combats de boxa i les altres modalitats de combats i de lluites entre persones, llevat de les modalitats reconegudes pel Comitè Olímpic Internacional i sempre que en el desenvolupament d’aquestes modalitats s’observin les normes establertes per l’esmentat Comitè.

Article 2

Els responsables de les places de braus, així com els responsables de locals i de recintes d’espectacles on es realitzin combats de boxa i les altres modalitats de combats i de lluites entre persones, mitjançant els seus empleats, han de donar compliment a la prohibició establerta, i impedir als infants i als adolescents menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat, l’entrada als esmentats recintes.

Article 3

Les persones que exerceixin el control de l’accés a les places de braus i als locals que s’indiquen a l’article 2 hauran d’impedir l’entrada als infants i als adolescents menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat, i podran exigir als adolescents majors d’aquesta edat que pretenguin entrar en aquests recintes la presentació del document nacional d’identitat per tal que acreditin la seva edat.

Article 4

Les places de braus, els locals i els recintes d’espectacles on es realitzin combats de boxa i les altres modalitats de combats i de lluites entre persones incloses en la prohibició han de tenir fixat, en els seus accessos i en les taquilles de venda de localitats, perfectament visible, un rètol amb la inscripció següent: "No es permet l’entrada als infants i als adolescents menors de catorze anys llevat que vagin acompanyats d’una persona major d’edat."

Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d’amplada per 20 cm d’alçada i les lletres de la inscripció seran de caixa alta, de 36 punts.

Article 5

L’incompliment del que estableix aquest Decret serà sancionat d’acord amb el que preveu la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 332/1998, de 24 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 5 de desembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

Fecha: 
divendres, 15 desembre, 2000