Comunidades Autónomas

LEY del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.LEY del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Patrimonio Cultural.

Fecha: 
Viernes, 30 Marzo, 2001

DECRET 86/2001, de 20 de març, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2001.DECRET 86/2001, de 20 de març, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2001.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis.

Fecha: 
Jueves, 29 Marzo, 2001

ORDRE de 8 de març de 2001, de modificació de l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).ORDRE de 8 de març de 2001, de modificació de l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Vista l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001, publicada al DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000, els ajuntaments següents han tramès un certificat de les festes locals dels seus municipis.

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000, se’n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 15463, a la comarca de l’Alt Empordà, on diu:

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

LLEI 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.LLEI 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l'Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

LEY 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.LEY 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIAConózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

Páginas