Comunidades Autónomas

ORDRE de 20 de desembre de 2000, per la qual s’estableix i es regula la declaració única de conreus.ORDRE de 20 de desembre de 2000, per la qual s’estableix i es regula la declaració única de conreus.

Els reglaments (CEE) 3508/92 i 3887/92 van establir un sistema integrat de gestió i control relatiu a determinats ajuts comunitaris fonamentat en la superfície com a referència de l’ajut. L’esmentat sistema té com a objectiu principal establir un mecanisme que faciliti aquestes funcions a les administracions públiques competents en la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris.

LEY 17/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por la que se crea el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña.LEY 17/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por la que se crea el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña.

EL PRESIDENTE

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY 31/1997, de 4 de agosto, de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Catalunya y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesiónLEY 31/1997, de 4 de agosto, de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Catalunya y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

JUAN CARLOS I

Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Los tributos que el Estado cede a las Comunidades Autónomas constituyen un recurso financiero de éstas, tal y como dispone expresamente el artículo 157.1 a) de la Constitución.

DECRET 400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003.DECRET 400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis.

Pàgines