Comunidades Autónomas

ORDRE de 8 de març de 2001, de modificació de l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).ORDRE de 8 de març de 2001, de modificació de l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Vista l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001, publicada al DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000, els ajuntaments següents han tramès un certificat de les festes locals dels seus municipis.

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000, se’n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 15463, a la comarca de l’Alt Empordà, on diu:

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

LLEI 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.LLEI 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l'Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

LEY 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.LEY 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIAConózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.

Fecha: 
Lunes, 26 Marzo, 2001

LEY 1/2001, de 16 de marzo, reguladora de los Honores, Distinciones y Protocolo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.LEY 1/2001, de 16 de marzo, reguladora de los Honores, Distinciones y Protocolo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJASepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

Fecha: 
Jueves, 22 Marzo, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (DOGC núm. 3303, pàg. 464, d’11.1.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (DOGC núm. 3303, pàg. 464, d’11.1.2001).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3303, pàgina 464, d’11.1.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 465, a l’article 6, El consentiment informat, on diu:

Fecha: 
Jueves, 22 Marzo, 2001

DECRET 72/2001, de 6 de març, de modificació del Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-2001.DECRET 72/2001, de 6 de març, de modificació del Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-2001.

Fecha: 
Lunes, 19 Marzo, 2001

Páginas