Es planteja en aquest expedient la inscripció d'una escriptura de compravenda i segregació autoritzada el 1983 per la qual d'una finca rústica de superfície, se segrega una porció. Mentre no resulti acreditada la seva classificació urbanística d'urbana per certificació municipal, i resultant de la segregació documentada parcel·les inferiors a la unitat mínima de cultiu vigent en la zona, l'actuació registral és la d'iniciar el procediment previst en l'article 80 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, com a norma registral o adjectiva temporalment aplicable. Havent obtingut un pronunciament de l'òrgan competent, que posa en qüestió la validesa de la segregació documentada, procedeix denegar la inscripció de l'escriptura presentada.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022