El termini per a la interposició del recurs d'alçada és d'un mes, si l'acte és exprés, i haurà de computar segons la regla establerta en l'article 30.4 de la mateixa Llei, que determina que el termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació en el mes de venciment, llevat que no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, en aquest cas s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes. Sanciona l'article 122 que, transcorregut aquest termini sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.