El registrador denega la inscripció d'una escriptura de constitució d'una societat, assenyalant com a defecte la clàusula per la qual s'estableix la possibilitat que cada soci pugui designar un representant per a l'exercici dels drets socials constant la comunitat hereditària, si així l'estableixen els respectius títols successoris. L'article 188.5 del Reglament del Registre Mercantil permet que els estatuts es remetin al títol successori per a la designació d'aquest representant. Així, cosa que es pretén amb la clàusula estatutària és permetre al soci causant - i no al soci cohereu com interpreta la registradora - que en el títol que hagi de regir la seva successió designi a aquest representant.

Fecha: 
dimecres, 5 maig, 2021