La pluralitat de fiadors davant el creditor: El "benefici de divisió" en els Codis Civils Francès, Espanyol i del Quebec

Els supòsits de pluralitat de fiadors «d'un mateix deutor i per un mateix deute» reben diferent tractament en Dret comparat. Aquest treball pretén contrastar, des de la perspectiva dels efectes de la pluralitat de fiadors davant el creditor i del dit «benefici de divisió», el model adoptat pel Code civil francès – seguit posteriorment pel Code civil de Québec i l'escollit pel Codi civil espanyol.

Una qüestió controvertida en relació amb aquesta matèria és la de determinar quan s'entén que existeixen «diversos fiadors d'un mateix deutor i per un mateix deute» en cas de cotitularitat en l'obligació subsidiària de fiança, o bé, de fiadors independents entre si.

L'articulació d'una interpretació coherent d'ambdós models i la seva confrontació resulta d'interès en nom a cercar l'enfocament que ha de seguir la futura regulació de la pluralitat de fiadors en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya.

Data: 
juny
Autor: 
M.ESPERANÇA GINEBRA MOLINS
Col-lecció: