LA HIPOTECA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIALTot i que la hipoteca no necessita presentació alguna, és fàcilment constatable que es tracta d'una garantia poc utilitzada en la seva projecció sobre els béns mobles, i, en particular, sobre la propietat intel·lectual i industrial. Una de les causes probables d'aquest abandonament resideix en les dificultats per a la taxació de l'objecte hipotecable. En el cas de la hipoteca de propietat intel·lectual es presenta, a més, un obstacle inicial per a la seva constitució, a conseqüència del caràcter voluntari de la inscripció dels drets hipotecables en el Registre General de la Propietat Intel·lectual, precisant-la certificació de tal inscripció per al atorgament de l'escriptura. Malgrat aquestes dificultats, en aquest petit però dens llibre s'intenta posar de manifest la potencialitat de la figura. En el cas de la hipoteca sobre propietat industrial, si bé la garantia és susceptible de constituir-se sobre algunes altres modalitats, l'estudi se centra en les patents (tenint en compte la Llei encara vigent, però també la Llei 24/2015, que entrarà en vigor l'1 d'abril del 2017), en les marques i en els dissenys industrials, així com en les seves respectives sol·licituds. Donada l'índole de l'obra, en matèria d'execució únicament s'incideix en les particularitats que presenta la realització de l'objecte hipotecat.

Data: 
febrer
Autor: 
José Manuel Ventura Ventura
Col-lecció: