LA CAPACIDAD PARA TESTAR:ASPECTOS PROBLEMÁTICOS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALESLa capacitat per testar que reconeix el nostre Dret successori com a regla general queda exclosa en els supòsits previstos en l'article 663 del Codi civil, essent particularment rellevant la prohibició que afecta a qui habitual o accidentalment no es trobés en seu cabal judici. Aquest treball té per objecte analitzar els aspectes problemàtics que planteja el tema, principalment en relació amb testaments atorgats per persones d'edat avançada i per tant amb més possibilitats de patir malalties que poden afectar la seva capacitat natural d'entesa per comprendre la raó i l'abast dels seus actes. Tenint en compte l'elevat grau de litigiositat d'aquesta matèria s'ha considerat oportú abordar el seu estudi des d'una perspectiva jurisprudencial, el que permetrà identificar aquelles qüestions més controvertides en la pràctica, així com conèixer i valorar els criteris d'actuació dels nostres Tribunals.

Data: 
setembre
Autor: 
CAROLINA MESA MARRERO
Col-lecció: