EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO FRANCO ALEMÁN DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS. Derecho matrimonial europeoEl present estudi se centra en l'examen del nou règim econòmic matrimonial francoalemany opcional de participació en els guanys, que ha adquirit carta de naturalesa en els dos ordenaments civils en el seu caràcter de règim facultatiu un cop l'Acord que ho instituïa ha estat ratificat per els governs de França i Alemanya.

Per situar la rellevància d'aquesta reforma legal en el seu context normatiu es tenen en compte els diversos règims econòmics matrimonials vigents a França ia Alemanya i es considera, la gènesi, contingut i significació jurídica de l'esmentat règim tant en relació amb els Drets civils interns de dos països com respecte del seu reventual adopció per part d'altres països, entre ells Espanya, membres de la unió Europea. Sense perjudici d'altres possibles destinataris, el coneixement d'aquesta nova regulació ofereix especial interès per als professionals del Dret i l'Economia i el Notariat. Atès el caràcter obert de l'Acord és de preveure que aquest nou règim sigui adoptat per un nombre creixent de matrimonis europeus ia causa de la vocació europea d'aquesta norma la mateixa pot arribar a convertir-se en un règim matrimonial europeu de referència.

L'obra es complementa amb un capítol referent a la normativa del Dret matrimonial de la Unió Europea i amb un apèndix legislatiu que conté la traducció en la seva versió lliure de l'esmentat Acord francoalemany

Data: 
març
Autor: 
Josep Ma. Fugardo Estivill
Col-lecció: