Resolució de 2 de novembre de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen els índexs i tipus de referència aplicables per al càlcul del valor de mercat en la compensació per risc de tipus d'interès dels préstecs hipotecaris, així com per al càlcul del diferencial a aplicar per a l'obtenció del valor de mercat dels préstecs o crèdits que es cancel·len anticipadament.

Fecha: 
dijous, 9 novembre, 2023