Res no impediria que es deixés sense efecte, o es rectifiqués, un títol inscrit amb el consentiment de tots els titulars i amb base en l'error de consentiment dels contractants, sense perjudici de les conseqüències fiscals que això comporti. Però el que no cap, quant alteraria les regles generals de formalització dels contractes i inscripció en el Registre de la Propietat dels drets reals en ells formalitzats, és pretendre fer una rectificació substantiva del títol per una mera esmena com si d'una simple rectificació material es tractés, principalment quan en aquest cas, com a conseqüència de l'acceptació de l'herència per part dels atorgants de l'escriptura qualificada (cfr. article 989 del Codi Civil) aquests són propietaris de les finques objecte d'aquest títol des de la defunció del venedor.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022