Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual es s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Fecha: 
dimecres, 20 octubre, 1993