REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en el seu article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en el seu article 18.1r i 3r que, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat, així com coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció en tot cas al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia a la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre.

Escau efectuar, ara, sobre les mateixes previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de mitjans en aquesta matèria.

La Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a fi de procedir a l’esmentada ampliació de mitjans traspassats, va adoptar sobre això els corresponents acords, en la seva sessió del Ple realitzada els dies 6 de juny de 1994 i 22 de febrer de 1996, en els termes que figuren a l’annex d’aquest Reial decret.

En virtut d’això, en compliment del que disposa la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seva sessió del dia 21 de gener de 2000,

Disposo:

Article 1

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, que es transcriu com a annex a aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els mitjans i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del mateix Acord i de les relacions annexes.

Article 3

L’ampliació dels traspassos als quals es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en el mateix Acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Justícia produeixi, fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l’adopció de l’Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d’acord amb la relació número 2 seran donats de baixa en els conceptes d’origen i transferits pel Ministeri d’Economia i Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels Pressupostos generals de l’Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada que es remetin al Departament esmentat, per part de l’Oficina Pressupostària del Ministeri de Justícia, els certificats de retenció del crèdit, a fi de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única

Aquest Reial decret serà publicat simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquirirà vigència l’endemà de la seva publicació.

Madrid, 21 de gener de 2000

Joan Carles R.

Ángel Acebes Paniagua

Ministre d’Administracions Públiques

Annex

La senyora Rosa Rodríguez Pascual i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió realitzada el dia 6 de juny de 1994, va apoderar el president i el vicepresident per aprovar els acords d’ampliació de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, i en la reunió de 22 de febrer de 1996 va aprovar un Acord complementari sobre mòduls generals de valoració.

Produïda la situació de fet que justifica l’aplicació dels mòduls esmentats, el president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya han donat conformitat a l’Acord d’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 966/1990 en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, en els termes que a continuació s’indiquen.

A) Normes constitucionals i estatutàries en les quals s’empara l’ampliació del traspàs

De conformitat amb l’article 149.1.5a de la Constitució, l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Segons l’article 18.1r i 3r de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat i coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

B) Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats

1. La valoració del cost efectiu que, en pessetes de 1996, correspon a l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya s’eleva provisionalment a 164.125.438 pessetes.

2. El finançament, en pessetes de 1999, que correspon al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans traspassats, es detalla en la relació número 1.

3. El cost efectiu que figura detallat als quadres de valoració de la relació número 1 es finançarà de la manera següent:

Transitòriament, fins al moment en el qual el cost efectiu es computi per revisar el percentatge de participació de la comunitat autònoma en els ingressos de l’Estat, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació a la secció 32 dels Pressupostos generals de l’Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost efectiu, pels imports que es determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals previstos en cada llei de pressupostos.

Les possibles diferències que es produeixin durant el període transitori al qual es refereix el paràgraf anterior, respecte del finançament de les funcions transferides, seran objecte de regularització, si escau, al tancament d’exercici econòmic que correspongui, mitjançant la presentació dels comptes i estats justificatius corresponents davant una comissió de liquidació que es constituirà en el Ministeri d’Economia i Hisenda.

4. Com a lliurament per una sola vegada es traspassa a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 644.938.200 pessetes, en concepte de finançament dels nous òrgans judicials.

D) Data d’efectivitat de l’ampliació

L’ampliació de mitjans objecte d’aquest Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2000.

I perquè consti, una vegada ratificat pel president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències aquest Acord d’ampliació de mitjans, expedim aquesta certificació a Madrid, a 13 de desembre de 1999.

Rosa Rodríguez Pascual i Jaume Vilalta i Vilella

Secretaris de la Comissió Mixta

Relació núm. 1

Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per a l’Administració de justícia.

Secció 13. Ministeri de Justícia

Servei 02

Programa 142 A

Capítol II

Concepte 202: 48.045.000 ptes.

Concepte 212: 10.000.000 ptes.

Concepte 213: 10.000.000 ptes.

Concepte 215: 5.000.000 ptes.

Concepte 220.00: 50.000.000 ptes.

Concepte 220.01: 10.000.000 ptes.

Concepte 221.00: 10.000.000 ptes.

Concepte 221.01: 681.576 ptes.

Concepte 221.99: 10.000.000 ptes.

Concepte 222.00: 10.000.000 ptes.

Concepte 222.01: 10.000.000 ptes.

Concepte 227.00: 3.000.000 ptes.

Concepte 230: 10.000.000 ptes.

Concepte 231: 15.000.000 ptes.

Cost total: 201.726.576 ptes.

Fecha: 
dimarts, 8 febrer, 2000