Ordre HFP/1180/2023, de 26 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de Declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors del model esmentat per suports directament llegibles per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la presentació telemàtica; i l'Ordre HAP/72/2013, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model 720, de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger, a què fa referència la disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i es determinen el lloc, la forma, el termini i el procediment per a la seva presentació.

Fecha: 
dimarts, 31 octubre, 2023