ORDRE de 8 d’octubre de 2001, per la qual es determinen els valors i els dissenys dels efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya en euros.ORDRE de 8 d’octubre de 2001, per la qual es determinen els valors i els dissenys dels efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya en euros.

Atès que pel Decret 275/1985, de 12 de setembre, es van crear els efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya com a mitjà de pagament de les taxes, els tributs propis i les sancions pecuniàries que imposin els òrgans de l’administració de la Generalitat de Catalunya, quan així s’hagi determinat;

Atès que l’article 2 del Decret esmentat autoritza el conseller d’Economia i Finances per determinar el valor de cada una de les classes en què, en nombre no superior a 20, es dividirà cada espècie d’efectes i per aprovar-ne el disseny;

Atès que per l’Ordre de 19 d’agost de 1994 d’aquest Departament s’unifiquen els dissenys i es determinen els valors en pessetes dels efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya;

Davant l’utilització exclusiva de l’euro com a unitat de compte en el sistema monetari a partir de l’1 de gener de 2002;

A fi d’adequar els efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya a l’euro,

Ordeno:

Article 1

Paper de pagaments

Aquests efectes, fàcilment divisibles en dues meitats, tindran com a dimensions 14 x 21 cm. En la composició figurarà el senyal de la Generalitat de Catalunya. Portaran numeració correlativa. La numeració i l’import corresponents constaran en totes dues meitats, així com, respectivament, les indicacions de "part inferior".

Les sis primeres classes d’aquests efectes tindran un valor de 1, 2, 5, 10, 20 i 50 euros, respectivament.

Article 2

Segells de la Generalitat de Catalunya

Aquests efectes consistiran en timbres adhesius de 28,8 x 0,9 mm, que reproduiran com a motiu principal un detall del Palau de la Generalitat. En la seva composició figurarà el senyal de la Generalitat de Catalunya.

En tots figurarà el preu a l’angle superior esquerre i, a la part inferior, la inscripció "Generalitat de Catalunya" i la indicació "Sense valor postal".

Les tres primeres classes d’aquests efectes tindran un valor de 0,25, 0,50 i 1,00 euros, respectivament, i seran distingibles pel color.

Disposició transitòria

Durant els primers dos mesos de l’any 2002, els efectes timbrats denominats en pessetes i dissenyats per l’Ordre de la persona titular del Departament d’Economia i Finances de 19 d’agost de 1994 poden ser utilitzats com a mitjà de pagament segons el Decret 275/1985, de 12 de setembre, i durant els primers sis mesos de l’any 2002 poden ser bescanviats per efectes timbrats denominats en euros.

Disposició derogatòria

Resta derogada l’Ordre del conseller d’Economia i Finances de 19 d’agost de 1994 (DOGC núm. 1963, de 24.10.1994).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’1 de gener de 2002.

Barcelona, 8 d’octubre de 2001

Francesc Homs i Ferret

Conseller d’Economia i Finances