ORDRE de 21 de setembre de 2001, per la qual es declaren refugi de fauna salvatge diverses finques situades a la partida Pla de Mar, del terme municipal del Vendrell.ORDRE de 21 de setembre de 2001, per la qual es declaren refugi de fauna salvatge diverses finques situades a la partida Pla de Mar, del terme municipal del Vendrell.

Els propietaris de les finques Mas Bartomeu, Mas Bassa, Mas Corbella i dues més: la senyora Josefa Roig i Recasens, el senyor Salvador Corbella i Taulés, el senyor Josep Maria Cañelles i Güell, el senyor Salvador Sabanés i Mercader i la senyora Antònia Olivé i Planas, totes elles confrontants, han presentat una sol·licitud perquè les dites finques siguin declarades refugi de fauna salvatge, atès que els terrenys que les componen són cinèticament d’aprofitament comú, d’acord amb el que disposa la Llei de caça, de 4 d’abril de 1970, i el seu Reglament de 25 de març de 1971.

La creació dels refugis de fauna salvatge està prevista a l’article 37 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, com a àrees limitades per preservar la fauna, en les quals està prohibida l’activitat de caça.

El Consell Territorial de Caça de Tarragona ha emès informe favorable sobre l’expedient de creació de refugi de fauna salvatge de les finques Mas Bartomeu, Mas Bassa, Mas Corbella i dos més.

A proposta de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic,

Ordeno:

Article 1

Es declaren refugi de fauna salvatge les finques anomenades Mas Bartomeu, Mas Bassa, Mas Corbella i dos més, situades al terme municipal del Vendrell, al polígon 5, parcel·les 42, 70, 72, 73, 74, 75, 89 i 101, amb la finalitat de protegir-ne les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biològics existents.

Article 2

2.1 Denominació: refugi de fauna salvatge Mas Bartomeu.

2.2 Àmbit territorial: el refugi de fauna salvatge Masia Bartomeu està situat a la comarca del Baix Penedès, amb una superfície de 52 hectàrees, totes elles situades al terme municipal del Vendrell.

2.3 Limita amb els paratges següents:

Al nord: amb la finca propietat del senyor Fèlix Moreno i en part amb un camí.

A l’est: en part amb el camí anterior i les parcel·les 107, 1008, 110 i 111 del polígon 5.

Al sud: amb parcel·les 85, 86, 88, 90, 99, 100, 102, 103, 104 i 105 del mateix polígon.

A l’oest: amb camí vell de Sant Salvador, accés principal a les finques declarades refugi de fauna salvatge.

Article 3

3.1 L’administració i el manteniment del refugi de fauna salvatge correspon a la senyora Maria del Carme Llasat i Roig, filla de la senyora Josefa Roig i Recasens, propietària de la finca Mas Bartomeu, d’acord amb les directrius de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient. Els administradors han de presentar anualment una memòria en la qual quedin reflectides les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

3.2 La senyalització del refugi serà a càrrec dels seus propietaris, d’acord amb la Resolució de 15 de febrer de 1990 de la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es donen les normes complementàries per a la senyalització de les àrees de protecció de fauna salvatge (DOGC núm. 1269, de 2.3.1990), així com la seva conservació.

Article 4

4.1 Al refugi de fauna salvatge de Mas Bartomeu queda prohibit permanent qualsevol tipus d’activitat cinegètica i de captura d’animals.

4.2 Quan raons d’ordre biològic, científic o tècnic aconsellin la captura o la disminució de determinades espècies, la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic podrà concedir-ne el permís corresponent, en el qual es fixaran les condicions a què haurà d’ajustar-se.

Disposicions finals

—1 La Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic establirà les normes i les característiques de les plaques que senyalitzaran el refugi de fauna salvatge de Mas Bartomeu.

—2 El Departament de Medi Ambient podrà annexionar a aquest refugi de fauna salvatge altres terrenys que siguin aportats voluntàriament pels seus propietaris amb aquesta finalitat, sempre que compleixin les condicions adequades.

Barcelona, 21 de setembre de 2001

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Fecha: 
dimecres, 3 octubre, 2001