ORDRE de 20 de desembre de 2000, per la qual s’estableix i es regula la declaració única de conreus.ORDRE de 20 de desembre de 2000, per la qual s’estableix i es regula la declaració única de conreus.

Els reglaments (CEE) 3508/92 i 3887/92 van establir un sistema integrat de gestió i control relatiu a determinats ajuts comunitaris fonamentat en la superfície com a referència de l’ajut. L’esmentat sistema té com a objectiu principal establir un mecanisme que faciliti aquestes funcions a les administracions públiques competents en la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris.

Cal doncs establir en l’àmbit competencial de Catalunya un sistema unificat que permeti el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió.

Mitjançant la declaració de les superfícies l’Administració coneixerà les dades de les parcel·les i subparcel·les cadastrals de cada explotació agrària, que permetran disposar de la informació suficient als efectes de la concessió i el control dels ajuts a les explotacions agràries, i s’unificaran les declaracions de superfície que es realitzen en cada línia d’ajut concreta.

Així mateix, s’ha valorat la possibilitat que entitats alienes a l’Administració col·laborin en la gestió de la presentació d’aquestes declaracions de conreus que hauran de realitzar obligatòriament els titulars de les explotacions agràries que vulguin obtenir els ajuts que es detallen a l’annex d’aquesta disposició.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Concepte i contingut

1.1 La declaració única de conreus consisteix en la declaració anual de totes les subparcel·les cadastrals que explota el titular d’una explotació agrària, amb indicació de l’ús o l’aprofitament que s’hi duu a terme, la seva superfície i, si s’escau, els compromisos que les afecten.

1.2 Tots els titulars d’explotacions agràries que vulguin sol·licitar algun dels ajuts relacionats a l’annex d’aquesta Ordre hauran de presentar una sola declaració de conreu anualment. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions de conreus. Només s’exceptuen d’aquesta regla les superfícies que es dediquin a un conreu, i el seu rostoll a l’alimentació del bestiar oví i cabrum.

1.3 La declaració de conreus haurà d’incloure la totalitat dels cultius herbacis, els llenyosos i les pastures d’un declarant.

Article 2

Presentació

2.1 La realització dintre dels terminis legals establerts de la declaració única de conreus serà un requisit indispensable per sol·licitar qualsevol dels ajuts relatius a les explotacions agràries que es relacionen a l’annex.

2.2 El declarant haurà de presentar les sol·licituds d’ajut de forma conjunta amb la declaració única quan coincideixin els terminis de les respectives convocatòries, i d’acord amb el procediment establert a l’article 6 d’aquesta Ordre.

2.3 La presentació de la declaració única serà un requisit indispensable en els supòsits següents:

Sol·licitud de qualificació com a empresa prioritària o modificació de la que ja està qualificada.

Sol·licituds d’ajut a primera instal·lació i plans de millora.

Sol·licituds d’ajut per al cessament anticipat en l’activitat agrària.

Article 3

Efectes jurídics

La declaració única de conreus produeix efectes únicament per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es relacionen a l’annex i a l’article 2.3 d’aquesta Ordre sense que en cap cas produeixi efectes jurídics davant de tercers.

Article 4

Termini de presentació

4.1 Els sol·licitants de qualsevol dels ajuts relacionats a l’annex d’aquesta Ordre hauran de presentar la declaració única de conreus en el període hàbil establert a les corresponents convocatòries dels ajuts i sempre amb la primera sol·licitud que es presenti.

La presentació d’una declaració posterior dintre del període legal deixa sense efecte l’anterior declaració.

Les modificacions de conreus que preveuen les normatives de cada ajut es presentaran exclusivament davant les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’acord amb els procediments i els terminis que preveuen les respectives convocatòries.

4.2 Per als supòsits establerts a l’article 2.3, caldrà presentar la declaració única juntament amb la sol·licitud corresponent o bé indicar que ja es va presentar en el termini indicat a l’apartat 1 d’aquest article.

Article 5

Lloc de presentació

5.1 Les declaracions úniques de conreus i, en el seu cas, les sol·licituds d’ajuts que corresponguin, es presentaran d’acord amb el sistema que preveu l’article 6 d’aquesta Ordre quan la major part de les superfícies es trobi dins l’àmbit territorial de Catalunya.

5.2 En el cas que els titulars tinguin superfícies fora de l’àmbit territorial de Catalunya presentaran les declaracions úniques de conreu i, en el seu cas, la sol·licitud d’ajut a la comunitat autònoma on s’ubiqui la major part de la superfície.

Article 6

Realització, presentació i registre de la declaració

6.1 La declaració única i, si s’escau, les corresponents sol·licituds d’ajut es realitzaran amb els suports informàtics que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca posarà a disposició de les entitats que col·laborin en la formalització dels impresos normalitzats. No obstant això, les sol·licituds normalitzades es podran presentar també segons els sistemes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.2 El sol·licitant haurà de signar la seva declaració i les sol·licituds d’ajut en tots els fulls i haurà d’aportar la documentació exigida per la normativa reguladora de cada tipus d’ajut.

6.3 Les entitats que col·laborin en la formalització de la declaració única lliuraran al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, dintre dels terminis legalment establerts, els impresos, els fitxers i la documentació complementària segons el procediment que s’estableixi anualment.

6.4 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca farà pública la llista de les entitats que col·laborin en la formalització de la declaració única i de les sol·licituds d’ajut a qui els declarants i/o els sol·licitants d’ajuts es poden adreçar.

6.5 La data de registre de les sol·licituds serà la d’entrada als registres del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca segons les condicions de lliurament establertes als apartats anteriors d’aquest article.

Article 7

Documentació a presentar

7.1 Amb la declaració única de conreus s’adjuntarà la documentació següent:

Fotocòpia del DNI o NIF de la persona física o CIF de la persona jurídica titular de l’explotació agrària que explota les subparcel·les cadastrals objecte de la declaració.

Còpia de la sol·licitud de canvi d’ús presentada a la Gerència Cadastral, només quan aquest canvi no s’hagi pogut incorporar al cadastre dins l’any en què es presenta la declaració.

La documentació acreditativa que disposi el declarant quan les dades de les subparcel·les no coincideixin amb les dades cadastrals contingudes en l’aplicació de gestió facilitada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Si aquesta documentació ja s’ha presentat anteriorment al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i les dades que hi consten continuen sent vàlides es farà constar per escrit aquesta circumstància i el fet que ja els té l’Administració.

La documentació relativa a la titularitat de les subparcel·les no es demanarà en la declaració, si bé haurà de ser aportada posteriorment en cas que es detectin duplicitats en els controls administratius o sigui necessària per qualsevol aspecte de la tramitació.

7.2 A les sol·licituds d’ajut que es presentin amb la declaració única s’haurà d’adjuntar la documentació que s’especifiqui en la corresponent convocatòria.

Article 8

Identificació de les subparcel·les

8.1 La identificació de cadascuna de les subparcel·les cadastrals que s’inclogui en la declaració única de conreus estarà formada pel codi cadastral del municipi (codi numèric de 5 dígits), polígon (codi numèric de 3 dígits), parcel·la (codi numèric de 4 dígits) i subparcel·la cadastral (codi alfanumèric d’1 a 4 dígits). La descripció de la subparcel·la cadastral haurà de coincidir exactament amb la descripció del llibre de cèdules cadastrals de l’any en què es presenta la declaració.

8.2 En el cas de municipis sotmesos a concentració parcel·lària o zones regables es faran servir les referències alfanumèriques dels plànols d’aquests processos una vegada aprovats els acords corresponents.

Article 9

Dades de les subparcel·les

9.1 Es declararà la superfície de la subparcel·la que estigui ocupada pel cultiu que es declara, expressada en dos decimals exactes, sense arrodoniments. La superfície declarada pels diferents cultius existents en una mateixa subparcel·la cadastral no podrà superar la superfície total de la subparcel·la.

9.2 Referides a cadascuna de les subparcel·les objecte de la declaració única de conreus es faran constar, a l’esmentada declaració, les dades següents:

L’espècie cultivada, amb indicació de la varietat quan es tracti del blat dur, colza, arròs, cotó, lli tèxtil i cànem, i cultius no alimentaris, així com les espècies de fruiters, olivera i vinya.

El tipus de guaret o retirada (amb terra o coberta vegetal).

Els compromisos que, si s’escau, afecten a cada subparcel·la objecte de la declaració única de conreus.

Article 10

Compromisos dels declarants

El titular d’una declaració única de conreus es compromet a:

Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten en aquesta declaració.

Comunicar a l’oficina comarcal durant l’any natural qualsevol canvi que es produeixi en les dades d’aquesta declaració.

Renovar anualment la declaració, sempre que se sol·liciti qualsevol ajut o subvenció relativa a explotacions agràries.

Disposició transitòria

Durant l’any 2001, excepcionalment, les sol·licituds d’ajut a la producció d’oli d’oliva i oliva de taula es formalitzaran segons el procediment habitual de presentació de sol·licituds, davant les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i en el període establert per la normativa reguladora.

Si el declarant només conrea superfícies d’olivera i només té previst sol·licitar l’ajut a la producció d’oli d’oliva o oliva de taula estarà exempt de realitzar la declaració única de conreus de l’any 2001. En la resta de casos els declarants hauran de indicar en la declaració única de conreu les subparcel·les amb cultiu d’olivera a efectes únicament del seu còmput per al càlcul de la indemnització compensatòria o mesures agroambientals.

Barcelona, 20 de desembre de 2000

Josep Grau i Seris

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

A. Sol·licituds d’ajut corresponents a conreus de superfícies

Ajut per a superfícies per a determinats conreus herbacis (cereals, oleaginoses, proteaginoses i lli no tèxtil, retirada, lli tèxtil i cànem), més l’ajut específic per al blat dur.

Pagament compensatori per al cultiu de l’arròs.

Ajut per a superfícies per a lleguminoses gra.

Indemnització compensatòria bàsica en determinades zones de muntanya.

Ajut per al foment de l’agricultura ecològica.

Mesura agroambiental per al conreu del gira-sol de secà.

Foment dels mètodes de producció agrària en les zones humides incloses en el llistat de la convenció de RAMSAR.

Programa zonal de l’avellaner.

Noves mesures del programa zonal de l’avellaner.

Ajut per al foment de l’agricultura ecològica (nou programa).

Ajut per a la protecció de la fauna i la flora en zones humides (arròs, nou programa).

Ajut per a la reestructuració i la reconversió de la vinya.

Ajut per a la producció d’oli d’oliva i oliva de taula.

Qualsevol altre ajut relatiu a un conreu de superfícies agrícoles que es convoqui durant l’any 2001.

B. Sol·licituds d’ajut corresponents a primes ramaderes següents:

Prima en benefici dels productors d’oví i cabrum.

Prima per als productors de vaques alletants.

Prima especial per als productors de bovins mascles.

Prima per sacrifici.

Pagament per extensificació.